جلوگیری از رخداد ناپایداری‌های گذرا و ولتاژ با استفاده از یک طرح اقدامات اصلاحی مبتنی بر قطع تولید و حذف بار

نویسندگان

دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان

چکیده

بررسی تجربیات گذشته نشان می‌دهد که بروز حوادث شدید در شبکه‌های قدرت از جمله خروج کلیه‌ واحدهای یک نیروگاه یا سقوط یک دکل از خطی چند مداره می‌تواند بیش از یک نوع پایداری را در سیستم قدرت در معرض خطر قرار دهد. طی سالیان اخیر خاموشی‌های سراسری بسیاری در سرتاسر نقاط جهان به علت بروز ناپایداری ولتاژ، گذرا و یا ترکیبی از آنها رخ داده است. یکی از راهکارهای مناسب و کارآمد در این زمینه به کارگیری طرح‌های اقدامات اصلاحی می‌باشد. در این مقاله یک طرح اقدامات اصلاحی جدید حادثه محور مبتنی بر قطع تولید و حذف بار، جهت جلوگیری از بروز ناپایداری‌های گذرا و ولتاژ پیشنهاد شده است. در همین راستا یک مساله بهینه‌سازی بر اساس یک چارچوب چند منظوره ایجاد شده که حل این مساله بهینه‌سازی چندهدفه کمینه‌ترین مقادیر حذف‌بار و قطع تولید را جهت رسیدن به بیشترین حاشیه پایداری بعد از رخداد حوادث شدید تعیین می‌کند. همچنین یک روش مؤثر جهت حل مسائل بهینه‌سازی چندهدفه ارائه شده‌است. این روش و مدل پیشنهادی بر روی شبکه انتقال ایران در پیک سال 1393 پیاده سازی شده است و نتایج به دست آمده کارآمدی روش فوق را در مقایسه با طرح‌های فعلی اقدامات اصلاحی و سایر روش‌های حل مسائل بهینه‌سازی نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevention of Transient and Voltage Instabilities Using A Remedial Action Scheme Based On Generation Shedding and Load Cut

نویسندگان [English]

  • Mehdi Derafshian Maram
  • Nima Amjady
چکیده [English]

Transient instability, voltage instability or a combination of both have been the cause of several power system blackouts all over the world in the recent years. Occurrence of a super-component contingency (SCC) that refers to multiple and simultaneous outages of grid facilities like a power plant or a multi-circuits line may lead to blackout if no remedial action schemes (RAS) are implemented. This paper proposes a new event-based RAS to overcome the transient and voltage instabilities caused by super-component contingencies through optimal generation shedding and load cut. To do this, a new multi objective framework is presented simultaneously optimizing the competing objective functions of transient and voltage stability margins and generation shed and load cut amount. Multi objective decision making is performed using a combination of analytical hierarchy process (AHP), modified augmented  constraint method and technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS). The effectiveness of both the proposed model and MODM solution approach is extensively illustrated on a simulated model of Iran’s power system in 2014.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multi-objective optimization
  • transient stability
  • Voltage Stability
  • Remedial actions scheme
 
[1]       Derafshian M, Amjady N. Event-based remedial action scheme against super-component contingencies to avert frequency and voltage instabilities. IET Generation, Transmission & Distribution vol. 8, no. 9, pp.1591-1603, 2014.
[2]       S. Khaitan, D. McCalley, ‘System Topology based Identification of High Risk N-k Contingencies’. Iowa State University, May 2006.
[3]       Caro, M.A. Rios, M.A. Super Components Contingencies for Severity Analysis of Power Systems. Transmission and Distribution Conference: Latin America, 2008 IEEE/PES.
[4]       Year-in-Review: 2011Energy Infrastructure Events and Expansions. Infrastructure Security and Energy Restoration Office of Electricity Delivery and Energy Reliability U.S. Department of Energy.
[5]       Daily reports of Iran electrical grid incidents. Available at: http://www.igmc.ir
[6]       V. Nikolaidis, C. Vournas. Design strategies for load shedding schemes against voltage collapse in the Hellenic system. IEEE Transaction on Power System 2008; 23(2):582–591.
[7]       Craig Aumuller, Tapan Kumar Saha, “Investigating Voltage Collapse and Subsequent Transient Instability in a Large Power System”, Power Engineering Society General Meeting, 2003, IEEE (Volume:2).
[8]       Cigré, "Long Term Dynamics Phase II," Cigré TF 38-02-08, 1995.
[9]       Y. Guo, D. J. Hill, and Y. Wang, “Global transient stability and voltage regulation for power systems,” IEEE Trans. on Power Systems, vol. 16, no. 4, November 2001.
[10]    Hui Liu , Youzhong Miao, “A novel OPF-based security pricing method with considering effects of transient stability and static voltage stability”, Transmission & Distribution Conference & Exposition: Asia and Pacific, Oct 2009.
[11]    Wei Ma , Lin Lv, Jiyu Deng, “A Research on Power System Adaptive Load Shedding Based on WAMS Assisted Prediction”, IEEE Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), 2012 Asia-Pacific.
[12]    L. Conga, Y. Wanga, “Transient stability and voltage regulation enhancement via coordinated control of generator excitation and SVC”, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol 27, Issue 2, 2005, 121–130.
[13]    Chen, H, Wang, Y, “Transient and voltage stability enhancement via coordinated excitation and UPFC control” , Generation, Transmission and Distribution, IEE Proceedings, vol: 148 (3), pp: 201-208, 2001.
[14]    Ghorbanian, M.J, Goodarzvand, F, “Power quality improvement of grid connected doubly fed induction generator using STATCOM and BESS”, 2014 4th International Conference on Engineering Technology and Technopreneuship (ICE2T).
[15]    Jelani. N, Molinas. M, Bolognani. S, “Reactive Power Ancillary Service by Constant Power Loads in Distributed AC Systems”, IEEE Transactions on Power Delivery, vol: 28 (2), pp: 920-927, March 2013.
[16]    G. M. Maria, C. Tang and J. Kim, “Hybrid Transient Stability Analysis,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 5, no. 2, pp. 384-393, May 1990.
[17]    D. Fang, T. S. Chung, Y. Zhang, “Transient Stability Limit Conditions Analysis Using a Corrected Transient Energy Function Approach” , IEEE Trans. Power Syst. vol. 15, no. 2, 2000.
[18]    P. Kundur, Power System Stability and Control, New York: McGraw- Hill, 1994.
[19]    R. Patel, S. Bhatti, “Improvement of Power System Transient Stability Using Fast Valving: A Review”, Electric Power Components and Systems, Volume 29, Issue 10, 2001.
[20]    Mavrotas, G, ‘Effective implementation of the e-constraint method in Multi-Objective Mathematical Programming problems. Applied Mathematics and Computation 2009; 213:455-465.
[21]    Hwang C. L. and Yoon K.: Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications, Springer-Verlag, 1981.
[22]    PSS/E Model Library, Siemens Power Technologies International, http://www.siemens.com/power-technologies.