کنترل ولتاژ و توان راکتیو در شبکه توزیع به صورت محلی و کنترل از راه دور در حضور ژنراتورهای القایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی- پردیس فنی شهید عباسپور

چکیده

کنترل ولتاژ و توان راکتیو در شبکه‌های توزیع جزو پایه‌ای‌ترین اقدامات بهره‌بردار شبکه توزیع است. این کار معمولا توسط کنترل محلی تپ‌چنجر قابل قطع زیر بار، خازن‌های پست و خازن‌های فیدر صورت می‌گیرد. امروزه استفاده از منابع تولید پراکنده (DG) در شبکه‌های توزیع این نحوه‌ی کنترل را دستخوش تغییر کرده است. در این مقاله ابتدا کنترل ولتاژ و توان راکتیو به صورت کنترل محلی بررسی شده و سپس چگونگی تاثیر حضور DG از نوع ژنراتور القایی بر این روش کنترلی ارزیابی می‌شود. در ادامه یک هماهنگی مناسب بین تپ‌چنجر قابل قطع زیر بار، خازن‌های پست و خازن‌های فیدر جهت کنترل مطلوب ولتاژ و توان راکتیو به صورت محلی ارائه می‌شود. نتایج نشان می‌دهد استفاده از کنترل محلی در حضور ژنراتور القایی بهینه نبوده و گاهی قیود بهره‌برداری نقض می‌شود. در نهایت سه روش برای کنترل ولتاژ و توان راکتیو در حضور ژنراتور القایی به منظور کاهش تلفات و رعایت قیود بهره‌برداری در طی شبانه‌روز پیشنهاد شده و نتایج ارائه می‌گردد. ژنراتور القایی در دو حالت توان ثابت و توان متغیر ارزیابی می‌شود. مطالعات شبیه‌سازی بر روی یک شبکه توزیع با 10 شین و ولتاژ 70/10kV صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Local and Remote Voltage and Reactive Power Control in the Presence of Induction Generators

نویسندگان [English]

  • Behnam Rezaei
  • Mohammad Taghi Ameli
چکیده [English]

Voltage and reactive power control in distribution networks is one of the most basic tasks of a distribution network operator. This is usually controlled by on-load tap-changer (OLTC), substation capacitors, and feeder capacitors. This paper first investigates a local voltage and reactive power control in a distribution system and then how the presence of induction machine based DG affects it. In the following a proper coordination among OLTC and capacitors to minimize losses in the distribution system, with and without DG, is formulated. The results showed that in the presence of induction generator, local control was not optimal, and sometimes operating constraints are violated. Finally three methods for controlling voltage and reactive power in the presence of induction generator to reduce losses and comply with the limitations operation during the day are proposed. Induction generator can be both fixed and variable be evaluated. Simulation studies on a distribution network of 10 bus with 70/10kV voltage has been made.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distributed generation
  • distribution system
  • feeder capacitor
  • Induction Machine
  • losses
  • on-load tap-changer
  • substation capacitor
  • voltage and reactive power control
[1] W. Ouyang, H. Cheng, and X. Zang, "Distributed network planning method considering distributed", Energy
Conversion and Management, Vol. 51, NO. 12, December 2010, pp. 363 – 367.
[2] F. A. Viawan, and D. Karlsson, "Combined local and remote voltage and reactive power control in the presence
of induction machine distributed generation", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 22, NO. 4,
November 2007, pp. 2003–2012.
[3] T. A. Short, "Electric Power Distribution Handbook", Boca Raton, FL: CRC Press, May 2014.
[4] D. F. Opila, A. M. Zeynu, and I. A. Hiskens, "Wind farm reactive support and voltage control", InBulk Power
System Dynamics and Control (iREP)-VIII (iREP), August 2010, pp. 1 – 10.
[5] B. A. De Souza and A. M. F. De Almeida, "Multiobjective optimization and fuzzy logic applied to planning
of the volt/var problem in distributions systems", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 25, NO. 3,
August 2010, pp. 1274–1281.
[6] T. Niknam, B. B. Firouzi, and A. Ostadi, "A new fuzzy adaptive particle swarm optimization for daily volt/var
control in distribution networks considering distributed generators", Applied Energy, Vol. 87, NO. 6,
June 2002, pp. 1919–1928.
[7] I. Dzafic, R.A. Jabr and E. Halilovic, "A Sensitivity Approach to Model Local Voltage Controllers in Distribution Networks", IEEE Trans. Power Syst, Vol. 29, NO. 3, May 2014, pp. 1419–1428.
[8] R. Caldon, M. Coppa and R. Turri, "A simplified algorithm for OLTC control in active distribution MV networks", InAEIT Annual Conference, October 2013, pp. 1 – 6.
[9] R. H. Liang and C. K. Cheng, "Dispatch of main transformer ULTC and capacitors in a distribution system", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 16, NO. 4, October 2001, pp. 625–630.
[10] Z. Hu, X. Wang, H. Chen, and G. A. Taylor, "Volt/VAr control in distribution systems using a time-interval based approached", Transmission and Distribution, Vol. 150, NO. 5, September 2003, pp. 548 – 554.
[11] C. Sandro, "Primary cabin voltage and reactive power control by distributed generators", Bulk Power System Dynamics and Control - IX Optimization, Security and Control of the Emerging Power Grid (IREP), August 2013, pp. 1 – 16.
[12] E. T. Jauch, "Possible effects of smart grid functions on LTC transformers", IEEE Trans. Ind. Appl, Vol. 47, NO. 2, April 2011, pp. 1013–1021.
[13] M. Thomson, "Automatic voltage control relays and embedded generation", Power Engineering Journal, Vol. 14, NO. 2, April 2000, pp. 71–76.
[14] S. Repo, H. Laaksonen, P. Jarventausta, O. Huhtala, and M. A. Mickelsson, "A case study of voltage rise problem due to a large amount of distributed generation on a weak distribution network", presented at the IEEE Bologna PowerTech Conf., Bologna, Italy, June 2003, p. 6.
[15] P. Brady, C. Dai, and Y. Baghzouz, "Need to revise switched capacitor controls on feeders with distributed generation", IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 2, September 2003, pp. 590-594.
[16] R.-H. Liang, Y.-K. Chen, and Y.-T. Chen, "Volt/Var control in a distribution system by a fuzzy optimization approach", International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 33, NO. 2, Febreruary 2011, pp. 278-287.
[17] R. Malekpour and T. Niknam, "A probabilistic multi-objective daily volt/var control at distribution networks including renewable energy sources", Energy, Vol. 36, NO. 5, May 2011, pp. 3477-3488.
[18] T. Niknam, M. Zare and J. Aghaei, "Scenario-Based Multiobjective Volt/Var Control in Distribution Networks Including Renewable Energy Sources", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 27, NO. 4, October 2012, pp. 2004-2019.
[19] G. N. Kariniotakis, G. S. Stavrakakis, and E. F. Nogaret, "Wind power forecasting using advanced neural networks models", IEEE transactions on Energy conversion, Vol. 11, NO. 4, December 1996, pp. 762-767.
[20] A. M. Borbely, and J. F. Kreider, "Distributed generation: the power paradigm for the new millennium", Boca Raton, FL: CRC, June 2001.
[21] F. A. Viawan, and D. Karlsson, "Voltage and reactive power control in systems with synchronous machine-based distributed generation", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 23, NO. 2, April 2008, pp. 1079-1087.
[22] T. Senjyu, H. Takara, K. Uezato, and T. Funabashi, "One-Hour-Ahead load forecasting using neural network", IEEE Transactions on power systems, Vol. 17, NO. 1, Febreruary 2002, pp. 113-118.
[23] N. Jenkins, R. Allan, P. Crossley, D. Kirschen, and G. Strbac, "Embedded Generation", ser. IEE Power and Energy Series: IEE Books, October 2000.
[24] C. L. Masters, "Voltage rise: the big issue when connecting embedded generation to long 11 kV overhead lines", Power engineering journal, Vol. 16, NO. 1, Febreruary 2002, pp. 5 – 12.
[25] W. Freitas, J. C. M. Vieira, A. Morelato, L. C. P. da Silva, V. F. da Costanad, and F. A. B. Lemos, "Comparative analysis between synchronous and induction machines for distributed generation applications", IEEE transactions on Power Systems, Vol. 21, NO. 1, Febreruary 2006, pp. 301-311.