ارائه مدلی یکپارچه برای کنترل تاخیرات پروژه مبتنی بر رویکرد مدیریت بافرهای زمانی

نوع مقاله : مقاله صنایع

نویسنده

سید اکبر غلامیان مربی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران- ایران

چکیده

مدیریت ارزش کسب‌شده، روشی کارآمد در کنترل پروژه و روشی برای اندازه‌گیری و ارزیابی پیشرفت واقعی پروژه بر اساس کار انجام شده، زمان سپری شده و هزینه‌ها است. در این تحقیق، یک مدل کنترل تاخیرات پروژه به منظور پایش پیشرفت فعالیت ها، مبتنی بر شاخص مصرف ذخیره‌ احتیاطی و نیز شاخص عملکرد برنامه‌ای ارائه شده است. برتری روش تعیین ذخیره‌‌ احتیاطی پیشنهادی نسبت به روش های رایج و نوین مدیریت زنجیره‌بحرانی روی مثال های عددی و مطالعه موردی نشان داده شده است. از جمله این برتری‌ها می توان به بهبود قابلیت اطمینان برنامه زمانبندی از طریق تخصیص بهتر زمان های ذخیره‌‌ احتیاطی و کاهش میانگین و واریانس تاخیرات زمان تکمیل برای برنامه زمانبندی پروژه حاصل از روش پیشنهادی در مقایسه با سایر رویکردهای متداول زنجیره بحرانی اشاره نمود. نتایج مدل کنترل پروژه مبتنی بر مدیریت ذخیره‌های زمانی نشان داده است که زنجیره های غیربحرانی پروژه نیز در صورتی که میزان ذخیره‌‌ احتیاطی مصرف شان در نقاط بحرانی قرار بگیرد، احتمال بروز تاخیرات را تشدید می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An integrated model for controlling project delays based on the time buffer management approach

نویسنده [English]

  • Seyyed Akbar Gholamian
Industrial Engineering Department, Payame Noor University(PNU) , P.O.BOX 19395-3697,Tehran,I.R. of IRAN-Seyyed Akbar Gholamian
چکیده [English]

The project planning and control process is a complex task, including initial planning based on estimates and available resources, measuring progress and evaluating current programs, and undertaking corrective actions after the disruption. Disruptions in projects often occur due to the occurrence of random changes during the execution of activities. In this research, a model is developed to monitor the performance status of the critical and non-critical chains of the project in terms of buffer consumption index and also the calculation of the schedule performance index. Corrective action is required if warning signals predict possible future delays. The superiority of the method for determining the proposed precautionary reserve compared to the current and most commonly used critical chain methods for managing the project is illustrated by numerical examples and a case study. One of these advantages can be improved scheduling reliability through better allocation of buffer times and a decrease in the mean and variance of completion time delays for the output of the proposed method compared to other commonly used critical chain approaches. A robust project control model is based on integrating time management (critical chain) management and indicators of value management approach. The amount of precautionary consumption in critical and non-hazardous chains was investigated and analyzed. The results of the project management based on time-saving management showed that non-hazardous project chains also exacerbate the likelihood of delays if their precautionary consumption levels are at critical points.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical chain project management
  • Time buffer
  • Project Control
  • Earned value management
 
[1]        N. Fu, H. C. Lau, and P. Varakantham, "Robust execution strategies for project scheduling with unreliable resources and stochastic durations," Journal of Scheduling, pp. 1-16, 2015.
[2]        Y. A. Olawale and M. Sun, "Cost and time control of construction projects: inhibiting factors and mitigating measures in practice," Construction management and economics, vol. 28, pp. 509-526, 2010.
[3]        S. Ward and C. Chapman, "Transforming project risk management into project uncertainty management," International Journal of Project Management, vol. 21, pp. 97-105, 2003.
[4]        D. Migilinskas and L. Ustinovičius, "Methodology of risk and uncertainty management in construction’s technological and economical problems," 2008.
[5]        M. Shafiei Nikabadi, M.A. Beheshti nia, R. Rafiei Pour, "A Mathematical Model for optimization of Product Development Process,", mathematical modeling in engineering, Vol. 14 (45), 2016. 
[6]        A. Martens and M. Vanhoucke, "The integration of constrained resources into top-down project control," Computers & Industrial Engineering, vol. 110, pp. 277-288, 2017.
[7]        X. Hu, N. Cui, E. Demeulemeester, and L. Bie, "Incorporation of activity sensitivity measures into buffer management to manage project schedule risk," European Journal of Operational Research, vol. 249, pp. 717-727, 2016.
[8]        M.A. Beheshtinia, and N.  Farazmand, "A novel decision support system for discrete cost-CO2 emission trade-off in construction projects: the usage of Imitate Genetic Algorithm". Journal of information technology management, 7(1): 23-48. 2015 (in Persian)
[9]        J. Zhang, X. Song, and E. Díaz, "Project buffer sizing of a critical chain based on comprehensive resource tightness," European Journal of Operational Research, vol. 248, pp. 174-182, 2016.
[10]      X. Hu, E. Demeulemeester, N. Cui, J. Wang, and W. Tian, "Improved critical chain buffer management framework considering resource costs and schedule stability," Flexible Services and Manufacturing Journal, vol. 29, pp. 159-183, 2017.
[11]      E. Roghanian, M. Alipour, and M. Rezaei, "An improved fuzzy critical chain approach in order to face uncertainty in project scheduling," International Journal of Construction Management, vol. 18, pp. 1-13, 2018.
[12]      Z. Y. Zhao, W. Y. You, and J. Zuo, "Application of innovative critical chain method for project planning and control under resource constraints and uncertainty," Journal of Construction Engineering and Management, vol. 136, pp. 1056-1060, 2010.
[13]      M. A. Khemakhem and H. Chtourou, "Efficient robustness measures for the resource-constrained project scheduling problem," International Journal of Industrial and Systems Engineering, vol. 14, pp. 245-267, 2013.
[14]      B. Li and C. Nan-fang, "Research on dynamic buffer monitoring in critical chain project management," Chinese Journal of Management Science, vol. 18, pp. 97-103, 2010.
[15]      L. P. Leach, "Critical chain project management, ARTECH HOUSE," Inc., Norwood, MA, 2005.
[16]      W. Herroelen and R. Leus, "On the merits and pitfalls of critical chain scheduling," Journal of operations management, vol. 19, pp. 559-577, 2001.
[17]      ع. نادرپور و م. مفید, "بهینه ‏سازی تخصیص منابع به فعالیت‏ های پروژه با استفاده از مدل دیاگرام منابع بحرانی," مدل سازی در مهندسی, vol. 5, pp. 37-46, 2009.
[18]      J. Pajares and A. Lopez-Paredes, "An extension of the EVM analysis for project monitoring: The Cost Control Index and the Schedule Control Index," International Journal of Project Management, vol. 29, pp. 615-621, 2011.
[19]      M. M. Russell, G. Howell, S. M. Hsiang, and M. Liu, "The Application of Time Buffers to Construction Project Task Durations," Journal of Construction Engineering and Management, 2013.
[20]      J. Zhang, X. Song, and E. Díaz, "Buffer sizing of critical chain based on attribute optimization," Concurrent Engineering, vol. 22, pp. 253-264, 2014.
[21]      V. Saihjpal and S. Singh, "New Placement Strategy for Buffers in Critical Chain," in Proceedings of the Second International Conference on Soft Computing for Problem Solving (SocProS 2012), December 28-30, 2012, 2014, pp. 429-436.
[22]      س. حسامی و ز. مولایی, "بهینه سازی زمانبندی در پروژه های راهسازی بر اساس تفکر ناب," مدل سازی در مهندسی, vol. 13, pp. 33-42, 2015.
[23]      O. I. Tukel, W. O. Rom, and S. D. Eksioglu, "An investigation of buffer sizing techniques in critical chain scheduling," European Journal of Operational Research, vol. 172, pp. 401-416, 2006.
[24]      G. Ma, L. Li, and Z. Chen, "Research on the buffer sizing approach in critical chain scheduling in perspective of flexible management," in Business, Economics, Financial Sciences, and Management, ed: Springer, 2012, pp. 61-68.
[25]      L. Bie, N. Cui, and X. Zhang, "Buffer sizing approach with dependence assumption between activities in critical chain scheduling," International Journal of Production Research, vol. 50, pp. 7343-7356, 2012.
[26]      W. Peng and M. Huang, "A critical chain project scheduling method based on a differential evolution algorithm," International Journal of Production Research, pp. 1-10, 2013.
[27]      G. Ma, A. Wang, N. Li, L. Gu, and Q. Ai, "Improved Critical Chain Project Management Framework for Scheduling Construction Projects," Journal of Construction Engineering and Management, 2014.
[28]      X. Hu, N. Cui, and E. Demeulemeester, "Effective expediting to improve project due date and cost performance through buffer management," International Journal of Production Research, vol. 53, pp. 1460-1471, 2015.
[29]      X. Hu, N. Cui, E. Demeulemeester, and L. Bie, "Incorporation of activity sensitivity measures into buffer management to manage project schedule risk," European Journal of Operational Research, 2015.
[30]      J. Colin and M. Vanhoucke, "A comparison of the performance of various project control methods using earned value management systems," Expert Systems with Applications, vol. 42, pp. 3159-3175, 2015.
[31]      ع. رستمی, ا. نوروزی, ه. مختاری, and ی. نعمتی, "مساله بهینه سازی پورتفولیوی چندهدفه با اهداف حداکثر کردن بازده، حداقل کردن ریسک و حداقل کردن تعداد دارایی," مدل سازی در مهندسی, vol. 14, pp. 99-109, 2016.
[32]      P. M. Institute, "Practice Standard for Earned Value Management," 2011.
[33]      A. Fayad, O. Hosny, A. Elhakeem, and K. Zahran, "Continuous rescheduling optimization approach for successful real estate projects," Engineering Project Organization Journal, pp. 1-16, 2012.
[34]      J. L. Ponz-Tienda, E. Pellicer, and V. Yepes, "Complete fuzzy scheduling and fuzzy earned value management in construction projects," Journal of Zhejiang University SCIENCE A, vol. 13, pp. 56-68, 2012.
[35]      F. Acebes, J. Pajares, J. M. Galán, and A. López-Paredes, "A new approach for project control under uncertainty. Going back to the basics," International Journal of Project Management, 2013.
[36]      S. Xiangyuan, "Identifying the Critical Chain in the Critical Chain Project Management," in Future Computing, Communication, Control and Management, ed: Springer, 2012, pp. 387-393.
[37]      R. Kolisch and S. Hartmann, Heuristic algorithms for the resource-constrained project scheduling problem: Classification and computational analysis: Springer, 1999.