کنترل یکپارچه ژنراتور القایی، محدودکننده جریان خطا و ذخیره‌ساز انرژی در مزارع بادی

نوع مقاله : مقاله برق

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، گروه مهندسی برق، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مشکلات مهم سیستم‌های قدرت که دارای مزارع بادی با ژنراتورهای القایی دوسوتغذیه هستند قابلیت ایستادگی در مقابل خطای این ژنراتورها و نوسانات توان خروجی آنهاست. در مواقعی که این ژنراتورها توان قابل توجهی از سیستم قدرت را تأمین می‌کنند خروج آنها در هنگام خطا، باعث ناپایداری شبکه می‌شود. طبق نیازهای جدید بر اساس کدهای شبکه، در مواقع خطا که ولتاژ در پایانه ژنراتور افت می‌کند، بایستی به منظور حفظ پایداری سیستم، مزارع بادی در شبکه باقی بمانند. به منظور رفع این مشکل، از ابررسانای محدود کننده جریان خطا به منظور محدود کردن جریان خطا و همچنین ابررسانای ذخیره‌ساز انرژی مغناطیسی به منظور جذب و یا تزریق توان در مواقع مورد نیاز برای کم کردن نوسانات توان استفاده می‌شود. در این مقاله، روشی جهت کنترل هماهنگ ژنراتور القایی دوسوتغذیه، ابررسانای ذخیره‌ساز انرژی مغناطیسی و ابررسانای محدود کننده جریان خطا با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی HBB-BC ارائه شده است. اهداف این بهینه‌سازی شامل حداقل‌سازی ظرفیت هسته مورد نیاز ذخیره‌ساز، کاهش انرژی محدود کننده جریان خطا و بهبود ولتاژ شین ژنراتور و کاهش نوسانات توان و سرعت زاویه‌ای ژنراتور می‌باشد. نتایج شبیه‌سازی‌های صورت گرفته بر روی شبکه مورد آزمایش، قابلیت این کنترل‌کننده بهینه را در رسیدن به اهداف فوق نشان می‌د‌هد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Integrated control scheme for induction generator, fault current limiter, and energy storage in wind farms

نویسندگان [English]

  • Masoud Esmaili 1
  • Mostafa Sedighizadeh 2
  • Hesam Yarmohammadi 2
1 Department of Electrical Engineering, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Electrical and Computer Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of main problems of power systems with doubly fed induction generators (DFIG)-based wind farms is their capability of fault ride through (FRT) and output power fluctuations. If these generators provide considerable amounts of power, their outage can lead to system instability. According to the new needs of network codes, wind farms should remain in the network when a fault causes the voltage drop across the generator terminals. To solve this problem, the superconducting fault current limiter (SFCL) is used for limiting the fault current and superconducting magnetic energy storage (SMES) is used for injecting/withdrawing power to reduce power fluctuations. This article carries out the coordinated control of DFIG, SFCL, and SMES by employing the HBB-BC optimization algorithm. Its objective functions include minimization of the required storage core capacity, energy reduction, improvement of generators bus voltage, fault current limiting, reducing power fluctuations, and the generators angular velocity. Simulation results show the ability of this optimal controller in achieving the above indicated objectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DFIG (Doubly fed induction generator)
  • FRT (Fault Ride Through)
  • stability
  • SFCL (Superconducting Fault Current Limiter)
  • SMES (superconducting magnetic energy storage)
 
[1]   S. Dehghan and N. Amjady, “Multiyear Non-Deterministic Power System Expansion Planning Considering Wind Farms Using a Hybrid Combination of Stochastic Programming and Minimax Regret Criterion,” Journal of Modeling in Engineering, vol. 14, no. 47, pp. 41-50, 2017.
[2]   M. Tsili and S. Papathanassiou, “A review of grid code technical requirements for wind farms,” IET Renewable Power Generation, vol. 3, no. 3, pp. 308-332, 2009.
[3]   M. J. Abbasi and H. Yaghobi, “A new combined method to diagnosis loss of excitation from stable power swing in doubly fed induction generator,” Journal of Modeling in Engineering, vol. 15, no. 51, pp. 9-9, 2017.
[4]   W.-T. Liu, Y.-K. Wu, C.-Y. Lee, and C.-R. Chen, “Effect of low-voltage-ride-through technologies on the first Taiwan offshore wind farm planning,” IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 2, no. 1, pp. 78-86, 2011.
[5]   Y. Ling and X. Cai, “Rotor current dynamics of doubly fed induction generators during grid voltage dip and rise,” International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 44, no. 1, pp. 17-24, 2013.
[6]   J. Morren and S. W. De Haan, “Ridethrough of wind turbines with doubly-fed induction generator during a voltage dip,” IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 20, no. 2, pp. 435-441, 2005.
[7]   G. Pannell, D. J. Atkinson, and B. Zahawi, “Minimum-threshold crowbar for a fault-ride-through grid-code-compliant DFIG wind turbine,” IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 25, no. 3, pp. 750-759, 2010.
[8]   J. Vidal, G. Abad, J. Arza, and S. Aurtenechea, “Single-phase DC crowbar topologies for low voltage ride through fulfillment of high-power doubly fed induction generator-based wind turbines,” IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 28, no. 3, pp. 768-781, 2013.
[9]   X.-G. Zhang and D.-G. XU, “Research on control of DFIG with active crowbar under symmetry voltage fault condition,” Electric Machines and Control, vol. 13, no. 1, pp. 99-103, 2009.
[10] K. E. Okedu, S. Muyeen, R. Takahashi, and J. Tamura, “Wind farms fault ride through using DFIG with new protection scheme,” IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 3, no. 2, pp. 242-254, 2012.
[11] J. Yang, J. E. Fletcher, and J. O’Reilly, “A series-dynamic-resistor-based converter protection scheme for doubly-fed induction generator during various fault conditions,” IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 25, no. 2, pp. 422-432, 2010.
[12] G. Pannell, B. Zahawi, D. J. Atkinson, and P. Missailidis, “Evaluation of the performance of a DC-link brake chopper as a DFIG low-voltage fault-ride-through device,” IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 28, no. 3, pp. 535-542, 2013.
[13] A. O. Ibrahim, T. H. Nguyen, D.-C. Lee, and S.-C. Kim, “A Fault Ride-Through Technique of DFIG Wind Turbine Systems Using Dynamic Voltage Restorers,” IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 26, no. 3, pp. 871-882, 2011.
[14] D. Ramirez, S. Martinez, C. A. Platero, F. Blazquez, and R. M. de Castro, “Low-voltage ride-through capability for wind generators based on dynamic voltage restorers,” IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 26, no. 1, pp. 195-203, 2011.
[15] C. Wessels, F. Gebhardt, and F. W. Fuchs, “Fault ride-through of a DFIG wind turbine using a dynamic voltage restorer during symmetrical and asymmetrical grid faults,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 26, no. 3, pp. 807-815, 2011.
[16] M. G. Fard, N. Amjady, and H. Sharifzadeh, “Probabilistic optimal power flow to determine the Locational marginal price considering wind generation,” Journal of Modeling in Engineering, vol. 15, no. 48, pp. 165-182, 2017.
[17] H. Amaris and M. Alonso, “Coordinated reactive power management in power networks with wind turbines and FACTS devices,” Energy Conversion and Management, vol. 52, no. 7, pp. 2575-2586, 2011.
[18] M. K. Döşoğlu and A. B. Arsoy, “Transient modeling and analysis of a DFIG based wind farm with supercapacitor energy storage,” International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 78, pp. 414-421, 2016.
[19] L. Wang and D.-N. Truong, “Stability enhancement of DFIG-based offshore wind farm fed to a multi-machine system using a STATCOM,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 28, no. 3, pp. 2882-2889, 2013.
[20] W. Guo, L. Xiao, and S. Dai, “Fault current limiter-battery energy storage system for the doubly-fed induction generator: analysis and experimental verification,” IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 10, no. 3, pp. 653-660, 2016.
[21] Z.-C. Zou, X.-Y. Chen, C.-S. Li, X.-Y. Xiao, and Y. Zhang, “Conceptual design and evaluation of a resistive-type SFCL for efficient fault ride through in a DFIG,” IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 26, no. 1, pp. 1-9, 2016.
[22] W.-J. Park, B. C. Sung, and J.-W. Park, “The effect of SFCL on electric power grid with wind-turbine generation system,” IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 20, no. 3, pp. 1177-1181, 2010.
[23] M. H. Ali, B. Wu, and R. A. Dougal, “An overview of SMES applications in power and energy systems,” IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 1, no. 1, pp. 38-47, 2010.
[24] I. Ngamroo, “Optimization of SMES-FCL for Augmenting FRT Performance and Smoothing Output Power of Grid-Connected DFIG Wind Turbine,” IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 26, no. 7, pp. 1-5, Art. no. 3800405, 2016.
[25] I. Ngamroo and S. Vachirasricirikul, “Design of Optimal SMES Controller Considering SOC and Robustness for Microgrid Stabilization,” IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 26, no. 7, pp. 1-5, Art. no. 5403005, 2016.
[26] A. S. Yunus, M. A. Masoum, and A. Abu-Siada, “Application of SMES to enhance the dynamic performance of DFIG during voltage sag and swell,” IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 22, no. 4, Art. no. 5702009, 2012.
[27] A. D. Hansen, G. Michalke, P. Sørensen, T. Lund, and F. Iov, “Co‐ordinated voltage control of DFIG wind turbines in uninterrupted operation during grid faults,” Wind Energy, vol. 10, no. 1, pp. 51-68, 2007.
[28] D. Xie, Z. Xu, L. Yang, J. Østergaard, Y. Xue, and K. P. Wong, “A comprehensive LVRT control strategy for DFIG wind turbines with enhanced reactive power support,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 28, no. 3, pp. 3302-3310, 2013.
[29] L. P. Kunjumuhammed, B. C. Pal, C. Oates, and K. J. Dyke, “Electrical Oscillations in Wind Farm Systems: Analysis and Insight Based on Detailed Modeling,” IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 7, no. 1, pp. 51-62, 2016.
[30] J. Vieira, M. Nunes, U. Bezerra, and A. Do Nascimento, “Designing optimal controllers for doubly fed induction generators using a genetic algorithm,” IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 3, no. 5, pp. 472-484, 2009.
[31] F. Wu, X. Zhang, K. Godfrey, and P. Ju, “Small signal stability analysis and optimal control of a wind turbine with doubly fed induction generator,” IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 1, no. 5, pp. 751-760, 2007.
[32] B. Yang, L. Jiang, L. Wang, W. Yao, and Q. Wu, “Nonlinear maximum power point tracking control and modal analysis of DFIG based wind turbine,” International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 74, pp. 429-436, 2016.
[33] I. Ngamroo and T. Karaipoom, “Cooperative control of SFCL and SMES for enhancing fault ride through capability and smoothing power fluctuation of DFIG wind farm,” IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 24, no. 5, Art. no. 5400304, 2014.
[34] T. Ackermann, Wind power in power systems. Wiley Online Library, 2005.
[35] W. Qiao, W. Zhou, J. M. Aller, and R. G. Harley, “Wind speed estimation based sensorless output maximization control for a wind turbine driving a DFIG,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 23, no. 3, pp. 1156-1169, 2008.
[36] T. A. Lipo, Vector control and dynamics of AC drives. Oxford university press, 1996.
[37] B. C. Sung, D. K. Park, J.-W. Park, and T. K. Ko, “Study on a Series Resistive SFCL to Improve Power System Transient Stability: Modeling, Simulation, and Experimental Verification,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 56, no. 7, pp. 2412-2419, 2009.
[38] O. K. Erol and I. Eksin, “A new optimization method: big bang–big crunch,” Advances in Engineering Software, vol. 37, no. 2, pp. 106-111, 2006.
[39] A. Kaveh and S. Talatahari, “Size optimization of space trusses using Big Bang–Big Crunch algorithm,” Computers & structures, vol. 87, no. 17, pp. 1129-1140, 2009.
[40]      M. Sedighizadeh, M. Esmaili, and M. Esmaeili, “Application of the hybrid Big Bang-Big Crunch algorithm to optimal reconfiguration and distributed generation power allocation in distribution systems,” Energy, vol. 76, pp. 920-930, 2014.