بررسی اندرکنش بین تونل های خطوط 1، 2 و 3 مترو تبریز

نوع مقاله : مقاله عمران

نویسندگان

1 دانشکده معدن . دانشگاه صنعتی سهند. تبریز. ایران

2 دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

با توجه به رشد روز افزون خطوط مترو همواره بحث حفظ ساختمانها و معابر از رسیدن آسیب به آنها بسیار مهم بوده و هست، لذا بررسی نشست ناشی از تونلسازی امری غیر قابل انکار است. محققان مختلفی تاکنون به بررسی نشست سطحی زمین پرداختهاند. با افزایش تعداد خطوط مترو بحث اندرکنش بین آنها نیز پیش میآید، لذا در ادامه این تحقیقات، در این مقاله به بحث اندرکنش بین تونل‌ها در نشست سطحی با استفاده از مدلسازی عددی توسط نرم افزارFLAC3D پرداخته شده است. بدین منظور تقاطع بین خطوط مترو تبریز (خطوط یک و دو و سه در محدوده میدان دانشسرای تبریز) مد نظر قرار داده شده که مهمترین بحث اندرکنش بین تونل های مترو شهر تبریز می باشد. در این بررسی سیستم حفاری EPB استفاده شده در این خطوط به طور کامل مدل سازی شده است. مدلسازیهای انجام گرفته نشان میدهند که عبور تونلهای خط 3 مترو تبریز از زیر تونلهای خط یک باعث افزایش نشست سطحی به میزان 4/139درصد میشود. همچنین بررسیها نشان دادند که عبور تونلهای خط 3 از بالای تونل خط 2 باعث افزایش میزان نشست سطحی به مقدار %56 میشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of interaction Between Tabriz metro tunnels (lines 1, 2 and 3)

نویسندگان [English]

  • hossein mohammadpoor reyhan 1
  • Hamid Chakeri 2
1 Mining engineering factualy. Sahand university of tecnology. Tabriz. Iran
2 Assistant prof, Mining Engineering Faculty, Sahand University of Technology
چکیده [English]

Due to the development of metro lines, always the maintenance of buildings of injuries in urban environments is important, therefore, investigation of the surface settlement of the tunnel is undeniable. Several researchers have yet studied the ground surface settlement. With increasing in number of metro lines, interaction between them will be important. So, in the follow-up to this researches, in this paper the interaction between the tunnels on the surface settlement using numerical modeling software FLAC3D is investigated. For this purpose intersection between metro lines in Tabriz (Line 1, 2 and 3 around of Daneshsara square), that
the most important issue is the interaction between metro tunnels in Tabriz city, is considered. In this study, the EPB machine system used for excavation of tunnel. The modellings indicates that passing the line 3 metro tunnels of Tabriz under the line 1 makes a 139.4 % increase in surface settlement. Studies have also shown that passing the line 3 tunnels above the line 2 tunnel makes a 56 % increase in surface settlement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interaction Between Tunnels
  • Surface Settlement
  • Tabriz Metro Lines
  • FLAC3D
 
[1] Ercelebi SG, Copur H, Ocak I “Surface settlement predictions for Istanbul Metro tunnels excavated byEPB-TBM”. Environ Earth Sci, Vol. 62(2), 2011, pp. 357– .365
[2] Herzog, M.,”surface subsidence above shallow tunnels (in German)”, Bautechnik, Vol. 62, 1985, pp. 375- .377
[3] Karakus, M., Ozsan, A., Basarir, H. “Finite element analysis for the twin metro tunnel constructed in Ankara Clay-Turkey”., Bulletin of Engineering Geology and the Environment journal, Vol.66, 2007, pp. 71- .79
[4] Liu, H.Y., Small, J.C., Carter , J.P., Williams, D.J. “Effects of tunneling on existing support systems of perpendicularly crossing tunnels”. Computer Geotechnics, Vol. 36(5), 2009, pp. 880- .894
[5] Yang, J., Liu, C., Chen, Q., Xie, X. “Performance of overlapped shield tunneling through an integrated physical model tests, numerical simulations and real-time field monitoring”. Underground Space, Vol. 2(1), 2017, pp. 45-59.
[6] Moller. S.c, Vermeer.P.A, “On numerical simulation of tunnel installation” ,Tunnelling and Underground Space Technology Vol. 23 , 2008, pp.  461–475
 [7]  Park, K. H.; Park, K. H; “Analytical solution for tunnelling-induced ground movement in clays“.Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 20., 2005, pp. 249- .261
[8] Hasanpour R.ChakeriH .Ozcelik Y. Denek  H, “ Evaluation of surface settlements in the Istanbul metro in terms of analytical, numerical and direct measurements” Bulletin of Engineering Geology and the Environment journal, Vol.70 (3), 2011,  pp. 439-449.
[9] Greenwood. J.D, “ Three-Dimensional Analysis of Surface Settlement in Soft Ground Tunneling”, Civil&Inviromental Engineering, Massachusetts Institute of Technology, 2003.
[10] محمد حاجی عزیزی و محمود رحمانی و نجف بیگلری، "تحلیل اجزای محدود سدهای زیرزمینی و نکات مهم در طراحی و اجرای آنها-مطالعه موردی سد زیرزمینی آبخوری در استان سمنان"، نشریه مدل‌سازی در مهندسی، دوره 12، شماره 38، پاییز 1393، صفحه 105- 153.
[11] حسین موسیوند و ناصر خاجی، "کاربرد روش المان محدود مقیاس شده در بررسی اثرات توپوگرافی بر امواج لرزه ای"، نشریه مدل‌سازی در مهندسی، دوره 15، شماره 49، تابستان 1396، صفحه 161- 174.
[12] فخرالدین احمدی دانش آشتیانی و علی ناصری فر، "بررسی عددی رفتار اتصالات تیر پیوند خمشی با مقطع کاهش یافته به ستون"، نشریه مدل‌سازی در مهندسی، دوره 15، شماره 49، تابستان 1396، صفحه 151- 160.
]13[ مجموعه گزارشات ژئوتکنیک خطوط 1، 2 و 3 مترو تبریز شرکت ایمن سازان.
[14] Anh Do. N., Dias. D., Oreste. P., Maigre. I.D., “Three-dimensional numerical simulation of mechanized twin tunnels in soft ground”, Tunneling and underground space technology, Vol.43, 2014, pp. 40-51
[15] Ricardo, C. David,B. Angelo,L, “Three- Dimensional Numerical Models for Mechanised Excavations in Urban Areas”Jornada Tecnica:Tuneles con EPB. Simulasiony Control de la Tuneladora. Barcelona, may 2005
[16] Chakeri. H., “Investigation of face stability and surface settlement at Earth Pressure Balance (EPB) tunneling method” PHD thesis, Hacetepe University, Turkey, 2012