ارائه مدلی استوار برای مسئله گسسته موازنه‌سازی زمان- هزینه- اثرات زیست محیطی پروژه با در نظر گرفتن عدم قطعیت در زمان و هزینه

نوع مقاله : مقاله صنایع

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه قم

چکیده

یکی از مباحث مهم در مدیریت پروژه انتخاب بهترین گزینه برای انجام هر فعالیت است، به طوری‌که پروژه با کمترین هزینه کل و زمان کل به اتمام برسد. در دنیای واقعی، منابع گوناگونی از عدم قطعیت وجود دارد که اغلب تاثیر منفی روی هزینه و زمان انجام فعالیت‌ها دارند. بنابراین، اهمیت توسعه رویکردهایی برای ایجاد زمانبندی پروژه استوار احساس می‌شود که نسبت به اختلال ایجاد شده توسط فاکتورهای غیرقابل کنترل کمتر آسیب‌پذیرتر باشند. از سویی دیگر همراه با صنعتی شدن جوامع، پروژه‌های ساخت مشکلات زیست محیطی اعم از مصرف بیش از حد منابع جهانی و از نظر عملیات ساخت و ساز، آلودگی محیط اطراف را منجر شده است. بنابراین، به موازات افزایش آگاهی‌های زیست محیطی، صاحبان صنایع و مدیران پروژه می‌بایست به ارزیابی نحوه تاثیر فعالیت‌هایشان بر محیط اطراف بپردازند. از این‌رو، دستیابی به این هدف نیز باید در اهداف چندگانه تکمیل پروژه و روابط آنها به طور همزمان در نظر گرفته شود. در این تحقیق، مدلی براساس بهینه‌سازی استوار برای مسئله موازنه‌ی زمان- هزینه- اثرات زیست محیطی گسسته ارائه می‌شود که شرایط عدم‌قطعیت برای زمان و هزینه فعالیت‌ها در نظر گرفته شده‌ است. برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی، تحلیل محاساسباتی برای یکی از پروژه‌های ساخت و ساز بندر امیرآباد انجام شده است. نتایج ارائه شده از حل مدل قطعی و استوار حاکی از قابلیت بسیار بالای مدل استوار نسبت به مدل قطعی در پاسخگویی به عدم قطعیت موجود در پارامترهای مسئله و هم‌چنین مدیریت سطح ریسک‌پذیری تصمیم‌گیرنده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Robust optimization of a discrete time-cost-environment trade-off problem by considering uncertainty in time and cost

نویسندگان [English]

  • Elahe Heydarnezhad 1
  • salmasnia salmasnia 2
  • Reza Baradaran Kazemzadeh 1
1 Faculty of Industrial Engineering, Tarbiat Modares University
2 Qom university
چکیده [English]

One of the major issues in construction project management is selection of the best alternative for execution of each activity, so that the project progresses with the lowest possible total cost and total time. In the real world, different sources of uncertainty usually adversely affect on activity duration and activity cost. Therefore, it is important to present methods for robust construction project scheduling that are less sensitive to disruptions caused by noise factors. In addition, existing approaches in literature seldom focus on environmentally conscious construction planning. However, obtaining of this aim requires to consider multiple objectives and their relationships, simultaneously. In this study, a roust optimization based method for solving discrete time-cost-enviroment trade-off problem is presented, in which time and cost of activities as uncertain factors are considered. To investigate the performance of the suggested approach, a computational analysis on construction project of protective wall of the east coast of port in the economic zone of Amirabad is performed. the obtained results indicate that the robust model has beter performance in comparison with the corresponding deterministic model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Management
  • time-cost-enviroment trade-off
  • robust optimization
  • multi-objective optimization
] بخشنده امنیه, حسن, مختاری, هادی, حکیمیان, میثم, دهنوی, سعید، 1397. مدل‌سازی ریاضی‌ زمانبندی فعالیت‌ها با درنظرگرفتن هزینه‌های اضافه‌کاری و جریمه‌ی دیرکرد برای استخراج بلوک معدن سنگ آهن چغارت. مدل سازی در مهندسی، 16(53)، 26-26.
 .[2]شفیعی نیک آبادی، محسن, بهشتی نیا، محمدعلی، رفیعی پور, رضا، 1395. ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول. مدل سازی در مهندسی, 14(45), 111-121.
.[3] نادرپور, عباس, مفید, مسعود، 1388. بهینه ‏سازی تخصیص منابع به فعالیت‏ های پروژه با استفاده از مدل دیاگرام منابع بحرانی. مدل سازی در مهندسی, 5(19), 37-46.
.[4] حسامی, سعید, مولایی, زهرا، 1394. بهینه سازی زمانبندی در پروژه های راهسازی بر اساس تفکر ناب. مدل سازی در مهندسی, 13(40), 33-42.
 
[5]. Falk, J.E. and J.L. Horowitz, Critical path problems with concave cost-time curves. Management Science, 1972. 19(4-part-1): p. 446-455.
[6]. Harvey, R. T., & Patterson, J. H. 1979. An implicit enumeration algorithm for the time/cost tradeoff problem in project network analysis. Foundations of Control Engineering, 4, 107-117.
[7]. Kelley Jr,  J.E., Critical-path planning and scheduling: Mathematical basis. Operations Research, 1961. 9(3): p. 296-320.
[8]. Robinson, D.R., A dynamic programming solution to cost-time tradeoff for CPM. Management Science, 1975. 22(2): p. 158-166.
[9]. Reda, R. and R.I. Carr, Time-cost trade-off among related activities. Journal of Construction Engineering and Management, 1989. 115(3): p. 475-486.
[10]. Vrat, P. and C. Kriengkrairut, A goal programming model for project crashing with piecewise linear time-cost trade-off. Engineering costs and production economics, 1986. 10(2): p. 161-172.
[11]. Erenguc, S.S., S. Tufekci, and C.J. Zappe, Solving time/cost tradeoff problems with discounted cash flows using generalized benders decomposition. Naval Research Logistics (NRL), 1993. 40(1): p. 25-50.
 [12] Zheng, H., 2017, July. A Discrete Time-Cost-Environment Trade-Off Problem with Multiple Projects: The Jinping-I Hydroelectric Station Project. In International Conference on Management Science and Engineering Management (p. 1709-1721). Springer, Cham.    
[13]. Xu, J., et al., Discrete time–cost–environment trade-off problem for large-scale construction systems with multiple modes under fuzzy uncertainty and its application to Jinping-II Hydroelectric Project. International Journal of Project Management, 2012. 30(8): p. 950-966.
[14]. Marzouk, M., et al., Handling construction pollutions using multiobjective optimization. Construction Management and Economics, 2008. 26(10): p. 1113-1125.
[15]. Ozcan-Deniz, G., Y. Zhu, and V. Ceron, Time, cost, and environmental impact analysis on construction operation optimization using genetic algorithms. Journal of Management in Engineering, 2011. 28(3): p. 265-272.
[16]. Liu, S., R. Tao, and C.M. Tam, Optimizing cost and CO< sub> 2 emission for construction projects using particle swarm optimization. Habitat International, 2013. 37: p. 155-162.
[17]. Cheng, M.-Y. and D.-H. Tran, Opposition-Based Multiple-Objective Differential Evolution to Solve the Time–Cost–Environment Impact Trade-Off Problem in Construction Projects. Journal of Computing in Civil Engineering, 2014.
[18]. آذر, ع. و س. موسوی, طراحی مدل احتمالی و استوار یکپارچه سه مرحله ای برای انتخاب تامین کننده با رویکرد عدم قطعیت. تحقیق در عملیات در  کاربردهای آن 1393. 1(40): 1-18.
[19]. Soyster, A.L., 1973. Technical note—convex programming with set-inclusive constraints and applications to inexact linear programming. Operations research, 21(5): p. 1154-1157.
[20]. Ben-Tal, A. and A. Nemirovski, 1998. Robust convex optimization. Mathematics of Operations Research, 23(4): p. 769-805.
[21]. Ben-Tal, A. and A. Nemirovski, 1999. Robust solutions of uncertain linear programs. Operations research letters, 25(1): p. 1-13.
[22]. Ben-Tal, A. and A. Nemirovski, 2000. Robust solutions of linear programming problems contaminated with uncertain data. Mathematical programming, 88(3): p.411-424 .
[23]. Bertsimas, D. and M. Sim, 2004. The price of robustness. Operations research, 52(1): p. 35-53.
[24]. Cohen, I., B. Golany, and A. Shtub, 2007. The stochastic time–cost tradeoff problem: a robust optimization approach. Networks, 49(2): p. 175-18.
[25]. Ben-Tal, A., et al., Adjustable robust solutions of uncertain linear programs. Mathematical Programming, 2004. 99(2): p. 351-376.
[26]. Hazir, O., E. Erel, and Y. Günalay, 2011, Robust optimization models for the discrete time/cost trade-off problem. International Journal of Production Economics, 130(1): p. 87-95.
[27]. Hindelang, T. J., & Muth, J. F. 1979. A dynamic programming algorithm for decision CPM networks. Operations Research, 27, 225-241
[28]. Demeulemeester, E. L., Herroelen, W. S., & Elmaghraby, S. E. 1996. Optimal procedures for the discrete time/cost trade-off problem in project networks. European Journal of Operational Research, 88, 50-68.
[29]. Gutjahr, W. J., Strauss, C., & Wagner, E. 2000. A stochastic branch-and-bound approach to activity crashing in project management. INFORMS Journal on Computing, 12, 125-13.
[30]. Jin, C., Ji, Z., Lin, Y., Zhao, Y., & Huang, Z. 2005. Research on the fully fuzzy time-cost trade-off based on genetic algorithms. Journal of Marine Science and Application, 4, 18–23.
[31]. Yang, I.-T. 2005. Impact of budget uncertainty on project time-cost tradeoff. Engineering Management, IEEE Transactions on, 52, 167-174.
[32]. Eshtehardian, E., Afshar, A., & Abbasnia, R. 2009. Fuzzy-based MOGA approach to stochastic time–cost trade-off problem. Automation in Construction, 18, 692-701.
[33]. Ghazanfari, M., Yousefli, A., Ameli, M. S. J., & Bozorgi-Amiri, A. (2009). A new approach to solve time-cost trade-off problem with fuzzy decision variables. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 42, 408–414.
[34]. Hazir, O., Haouari, M., & Erel, E. 2010. Discrete time/cost trade-off problem: A decomposition-based solution algorithm for the budget version. Computers & Operations Research, 37, 649-655.
[35]. Hazir, O., Haouari, M., & Erel, E.  2010. Robust scheduling and robustness measures for the discrete time/cost trade-off problem. European Journal of Operational Research, 207, 633-643.
[36]. Ke, H. 2014. A genetic algorithm-based optimizing approach for project time-cost trade-off with uncertain measure. Journal of Uncertainty Analysis and Applications, 2, 8.
[37]. Ke, H., Ma, W., Gao, X., & Xu, W. 2010. New fuzzy models for time-cost trade-off problem. Fuzzy Optimization and Decision Making, 9, 219-231.
[38]. Ke, H., Ma, W., & Chen, X. 2012. Modeling stochastic project time–cost trade-offs with time-dependent activity durations. Applied Mathematics and Computation, 218,  9462-9469.
[39]. Klerides, E., & Hadjiconstantinou, E. 2010. A decomposition-based stochastic programming approach for the project scheduling problem under time/cost trade-off settings and uncertain durations. Computers & Operations Research, 37, 2131-2140.
[40]. Mokhtari, H., Baradaran Kazemzadeh, R., & Salmasnia, A. 2011. Time-cost tradeoff analysis in project management: An ant system approach. Engineering Management, IEEE Transactions on58(1), 36-43.
[41]. Zheng, H., Mei, H., Nie, M. and Xiong, Y., 2016. A discrete time-cost-environment trade-off problem with multiple projects: the Jinping-II Hydroelectric Station large-scale deeply buried tunnel group project. International Journal of Manufacturing Technology and Management, 30(5), pp.326-345.
[42]. Feng, K., Lu, W., Chen, S. and Wang, Y., 2018. An Integrated Environment–Cost–Time Optimisation Method for Construction Contractors Considering Global Warming. Sustainability, 10(11), p.4207.
[43]. Meyer, W. L., & Shaffer, L. R. 1963. Extensions of the critical path method through the application of integer programming, Department of Civil Engineering, University of Illinois.
[44]. Crowston, W. B. 1970. Decision CPM: Network reduction and solution. Operational Research Quarterly, 435-452.