مدل‌سازی و تحلیل تأثیر نیروگاه‌های بادی بر قابلیت تبادل شبکه‌های انتقال در سیستم قدرت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه تربیت مدرس

10.22075/jme.2019.4078

چکیده

قابلیت تبادل در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته، مبنای تنظیم تبادلات توان بین نواحی را تشکیل می‌دهد. با حضور نیروگاه‌های بادی در سیستم قدرت به عنوان گزینه‌ای برای تولید انرژی الکتریکی، مدل‌سازی و بررسی اثرات آن بر سیستم امری مهم جلوه نموده است. در این میان عدم‌قطعیت‌های ناشی از شرایط بهره‌برداری شبکه و ماهیت تصادفی نیروگاه‌های بادی، لزوم استفاده از روش‌های احتمالاتی برای ارزیابی قابلیت تبادل سیستم‌های قدرت با نیروگاه‌های بادی را قوت بخشیده است. خصوصیت تصادفی نیروگاه‌های بادی، تأثیرات قابل تأملی را بر قابلیت تبادل ایجاد می‌کند که به عوامل متعددی چون محل اتصال نیروگاه بادی، ظرفیت آن و رژیم باد وابسته است. در این مقاله تأثیر نیروگاه‌های بادی بر قابلیت تبادل بین نواحی مدل‌سازی شده و مورد تحلیل قرار می‌گیرد. به این منظور از شبیه‌سازی مونت‌کارلو و روش پخش بار بهینه برای مدل‌سازی و ارزیابی احتمالاتی قابلیت تبادل استفاده شده است. در روش پیشنهادی قیود وابسته به منابع تولیدی، حد حرارتی خطوط و ولتاژ مجاز باس‌ها در ارزیابی قابلیت تبادل مورد توجه قرار گرفته است. شبکه24 باسه IEEE به منظور انجام تحلیل‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling and Analyzing the Impact of Wind Power Plants on the Transmission Capability of Transmission Networks in the Power System