ارائه مدل پیش بینی تعداد تصادفات حمل و نقل کالا مشتمل بر فوتی و جرحی با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک

نوع مقاله : مقاله عمران

نویسندگان

1 عمران،فنی،شمال،آمل،ایران

2 گروه حمل و نقل، دانشکده عمران، دانشگاه شمال، آمل، ایران

چکیده

امروزه به دلیل اهمیت یافتن حمل‌ونقل در کشورهای رو به توسعه، پرداختن به مباحث مرتبط با برنامه‌ریزی ایمنی حمل‌ونقل نیز اهمیت زیادی پیداکرده است. یکی از موضوعات مهم در مبحث برنامه‌ریزی ایمنی، همگام‌سازی برنامه‌ریزی ایمنی با مراحل برنامه‌ریزی حمل‌ونقل است و پیش‌بینی تصادفات در مقیاس کلان از مؤلفه‌های آن به شمار می‌رود. هدف از انجام این پژوهش ارائه یک مدل ریاضی برای پیش‌بینی تعداد تصادفات شدید حمل‌ونقل جاده‌ای کالا هم گام با برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و تعیین مناسب‌ترین مرحله برنامه‌ریزی برای ساخت مدل‌های پیش‌بینی تصادفات در سطح کلان است. در این مقاله با بررسی عوامل اثرگذار بر تصادفات، مدل کلان با استفاده از روش برنامه‌ریزی ژنتیک ارائه‌شده است. به این منظور از اطلاعات سال‌های 1390 تا 1393 به‌عنوان داده‌های پایه و از آمار سال 1394 برای اعتبارسنجی مدل استفاده‌شده است و بر اساس داده‌های هریک از مراحل برنامه‌ریزی، مدل‌های جداگانه‌ای ساخته‌شده و پس از مقایسه بین آن‌ها مدل مبتنی بر متغیرهای تولید سفر به‌عنوان مدل بهینه شناسایی و انتخاب‌شده است. نتایج نشان داده است از بین داده‌های چهارگانه متناظر با مراحل برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، متغیرهای مرحله تولید سفر مناسب‌ترین گروه داده‌ها برای ساخت مدل پیش‌بینی تصادفات حمل‌ونقل جاده‌ای کالا در سطح کلان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a model for predicting the number of freight accidents involving death and injury Using Genetic Planning

نویسندگان [English]

  • Masoud Bagheri Ramiani 1
  • Gholamreza Shirazian 2
1 civil engineering,technology,Shomal,Amol,Iran
2 Transportation, Civil Engineering, Shomal University, Amol, Iran
چکیده [English]

Today, due to the importance of transportation in developing countries, addressing the issues related to transportation safety planning has also become increasingly important. One of the important issues in the field of safety planning is the synchronization of safety planning with the stages of transportation planning and predicting large-scale accidents is one of its components. The purpose of this research is to present a mathematical model for predicting the number of severe road traffic accidents along with transport planning and determine the most appropriate planning stage for building macro level accident prediction models. In this paper, by examining the factors affecting accidents, the macro model is presented using genetic programming method. For this purpose, data from the years 2011 to 2014 were used as baseline data and statistics from year 2015 were used to validate the model. Based on the data of each planning step, separate models were developed and after comparison between them, the model based on travel production variables was identified as the optimal model. The results show that among the data corresponding to the transport planning stages, the variables of the trip generation stage are the most appropriate data set for modelling of predicting road freight accidents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • safety
  • safety prediction
  • safety model
  • genetic programming
[1] حسام­‌الدین رازی اردکانی و محمد­رضا احدی،"مدل­‌سازی و تحلیل شدت تصادفات اتوبوس­‌های درون و برون‌­شهری "، مجله مدل‌­سازی در مهندسی، سال دوازدهم، شماره 38، پاییز 1393، صفحه 59-74.
[2] M. D. Foroutaghe, A. M. Moghaddam, and V. Fakoor, "Time trends in gender-specific incidence rates of road traffic injuries in Iran", PloS one, Vol. 14, No. 5, 2019.
[2] غلامعلی شفابخش و امیر شاه­‌حسینی،"آنالیز حساسیت جریان ترافیک بزرگراه‌­های برون­‌شهری نسبت به­عوامل هندسی مسیر "، مجله مدل‌­سازی در مهندسی، سال هفتم، شماره 19، زمستان 1388، صفحه 23- 36.
[4] R. Ran, "Prediction of Frequencies of Truck-involved and Non-truck-involved Crashes on Roadway Segments in Ontario", Electronic Theses and Dissertations. 5475, 2015.
[5] X. Zheng, and L. Mengting, "An overview of accident forecasting methodologies", Journal of Loss Prevention in the process Industries, Vol. 22, No. 4, 2009, pp. 484-491.
 [6] M. Mohammadi, S. Gholamali, and A. Naderan, "Macro-Level Modeling of Urban Transportation Safety: Case-Study of Mashhad (Iran)", Transport and Telecommunication Journal, Vol. 18, No. 4, 2017, pp. 282-288.
 
[7] غلامعلی شفابخش، فریبرز فتحی و علی زائر­زاده،"اولویت­‌بندی اصلاح نقاط پرحادثه راه‌­ها با کمک شبکه عصبی مصنوعی "، مجله مدل­‌سازی در مهندسی، سال هشتم، شماره 20، بهار 1389، صفحه 71- 82.
[8] F. Zhong-Xiang, L. Shi-Sheng, Z. Wei-Hua, and Z. Nan-Nan, "Combined prediction model of death toll for road traffic accidents based on independent and dependent variables", Computational intelligence and neuroscience, Vol. 2014, 2014.
[9] F.Mustakim, and M. Fujita, "Development of accident predictive model for rural roadway", Journal of Civil and Environmental Engineering, Vol. 5, 2011, pp.408-413.
 [10] C. Flannagan, R. Wunderlich, S. Geedipally,D. Lord,L. Wu, and D. Blower, D, "Using Crash Prediction Models with Economic Factors for State Highway Safety Planning", (No. 18-05779), 2018.
[11] C. C. Ihueze, and U. O. Onwurah, "Road traffic accidents prediction modelling: An analysis of Anambra State, Nigeria", Accident Analysis & Prevention, Vol. 112, 2018, pp.21-29.
[12] C. Li, and C. Chen, "Traffic accident macro forecast based on ARIMAX model", International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation, ICMTMA, Meas, Technol, Vol. 3. IEEE 2009.
[13] A. Pirdavani, T. Brijs, T. Bellemans, B. Kochan, and G. Wets. "Application of Zonal Crash Prediction Models in Traffic Safety Evaluation of a Fuel-Cost Increase Scenario Using an Activity-Based Transportation Model", DVD Compendum of the Transportation Research Board, 2012.
[14] A. Garg, A. Garg, K. Tai, K.,S. Barontini and A. Stokes,"A computational intelligence-based genetic programming approach for the simulation of soil water retention curves", Transport in porous media, Vol. 103, No. 3, 2014, pp.497-513.
[15] B. N. Kiran, N. Kumaraswamy, and C. Sashidhar. "A review of road crash prediction models for developed countries", American journal of traffic and transportation engineering, Vol. 2, Issue. 2, March 2017, pp. 10-25.
[16] A. Hadayeghi, A. S. Shalaby, and B. N. Persaud, "Safety prediction models: A proactive tool for safety evaluation in urban transportation planning applications", Transportation Research Record., Vol. 2019, Issue. 1, 2007, pp. 225-236.