آنالیز جریان ذرات خون در یک میکروکانال تحت تاثیر چرخش وجریان EDL

نوع مقاله : مقاله مکانیک

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک ،انشکده فنی ومهندسی ،دانشگاه هرمزگان

2 دانشگاه هرمزگان،گروه مهندسی مکانیک

3 گروه مکانیک ،دانشگاه هرمزگان

10.22075/jme.2020.19689.1848

چکیده

ددر این تحقیق به بررسی جریان پلاسمای خون که در داخل آن نانو ذرات گلبول سفید،گلبول قرمز و پلاکت با درصد غلظت خون یک انسان بالغ که در داخل یک میکروکانال مستطیلی سه بعدی معلق می باشند، پرداخته شده است .محفظه حول محور عمودی با سرعت زاویه‌ای ثابت در جهت عکس عقربه های ساعت دوران می-کند و تحت تاثیر جریان الکتریکی مستقیم قرار دارد. نتایج عددی در نانو ذرات گلبول سفید،گلبول قرمز وپلاکت در سیال پلاسما با دو سرعت زاویه ای متفاوت استخراج و مقایسه گردید . حرکت نانوذرات معلق در خون و موقعیت آنها در محفظه بررسی شد. مشاهده گردید که سرعت سیال در صفحات عمود بر محور کانال نا متقارن می باشد و جهت دوران بر روی آن موثر می باشد . با افزایش سرعت زاویه ای ،فشار در امتدادکانال و در راستای محور دوران کاهش می یابد و ماکزیمم مقدار خود را در مرکز کانال دارد . همچنین با بررسی عددی سرعت و نحوه توزیع نانوذرات نتیجه گیری شده است که روند تغییرات سرعت در تمامی نانوذرات یکسان می باشد و سرعت گلبولهای سفید ،گلبولهای قرمز و پلاکت در انتهای کانال بیشتر و خطوط جریان فشرده تر می باشدو محل تجمع نانوذرات در صفحه راست محفظه بیشتر می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis Of Blood Flow In A Micro channel Under The Influence Of Rotation And EDL

نویسندگان [English]

  • behnaz arjomand kermani 1
  • yones bakhshan 2
  • saeid niazi 3
1 mechanical engineering,hormozgan university
2 mechanics.hormozgan uni
3 department pf mechanics ,hormozgan university
چکیده [English]

In this study, we investigated the flow of blood plasma in which white blood cell, erythrocyte and platelet nanoparticles were suspended with a percentage of actual concentrations inside a three-dimensional rectangular micro channel. The chamber rotates around the vertical axis at constant angular velocity and is affected by electrical double layer .The numerical results on white blood cell, erythrocyte and platelet nanoparticles were extracted in plasma at different angular velocities and the movement of suspended particles in the blood was studied that was observed that in the angular velocity increases, the pressure decreases along the channel and along the axis of rotation of course the velocity has the maximum amount in the center of channel. Numerical studies of the velocity and distribution of particles also show that the velocity variations are the same in all particles and the velocities of white blood cells, erythrocytes and platelets at the end of the channel are more than another place and the streamlines more compact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano Particle
  • Blood
  • Micro channel
  • Electrical double layer
  • Angular velocity