مدلسازی رفتار غیر الاستیک دیوارهای برشی بتن مسلح مجاور با نرم افزار اپنسیس

نوع مقاله : مقاله عمران

نویسندگان

1 گروه عمران. دانشکده مهندسی. دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان. بهبهان. خوزستان. ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکدة مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران

چکیده

سازه های بتن مسلح با دیوار برشی به دلیل مزایای تحمل نیرو و کنترل تغییر شکل بخش مهمی از ساخت و سازها را شامل می‌شود. به منظور تامین مقاومت جانبی و یا کاهش دریفت و یا الزامات معماری، در برخی از این ساختمان‌ها دیوارهای برشی در دهانه های متوالی اجرا می‌شود و دیوارهای مجاور هم به وجود می‌آید. نرم‌افزارهای مدل‌سازی نقش بسزایی در آنالیزهای غیرخطی دیوار ایفا خواهند کرد. در نرم‌افزاری‌هایی مانند اپنسیس به دلیل کد باز بودن کاربر قادر خواهد بود با استفاده از جدیدترین روش‌های ارائه شده برای مدل سازی با در نظر گرفتن انواع پارامترهای تحلیل، شرایط و خواسته‌های مورد نیاز خود به کتابخانه‌ی این نرم افزار اضافه کند. ساخت مدل این دیوارها در نرم افزار اپنسیس با دشواری مواجه است. در صورتی که دیوارها در دهانه‌های مجاور اجرا شوند، مدلسازی دهانه‌ها به صورت منفرد، با المان MVLEM وSFI_MVLEM به دلیل ستون مشترک میانی سختی مدل را افزایش می‌دهد. همچنین این المان‌ها در دریفت‌های بیش از 4 درصد ارتفاع سازه از جنبه همگرایی دچار مشکل خواهند بود. در این مقاله ضمن ارائه و مقایسه روش‌های مختلف مدلسازی، روشی برای مدل سازی رفتار دیوار برشی ارائه شده است، که مدلسازی دهانه مجاور هم را تسهیل و امکان همگرایی را افزایش می‌دهد. روش پیشنهادی ستون‌های مش خورده‌ی معادل است. مقایسه نتایج مدلسازی با نتایج آزمایشگاهی و نتایج سایر مدلسازها توانایی این روش در مدلسازی دیوار برشی مجاور را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling inelastic behavior of RC adhered shear wall‏s in opensees

نویسندگان [English]

  • Sasan Motaghed 1
  • Ahmad reza fakhriyat 2
1 Civil engineering department, engineering department, khatam Al annual university of technolgy
2 Civil Engineering, Faculty of Engineering, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran.
چکیده [English]

Reinforced concrete shear wall structures are an important part of the construction due to their ability to withstand in large earthquakes force and deformation demands. In some of these buildings, shear walls are implemented in successive bays to create more lateral resistance, to reduce drift or to satisfy architectural requirements, and adhered walls are appeared. In Open Sees, the MVLEM and SFI_MVLEM methods do not have the ability to model the common boundary element between two shear walls adhering to each other. So, modeling of these walls in Open Sees software is difficult. In this paper, we propose a method for modelling these walls, Multiple Vertical Columns (fiber) method, and modeling results are compared with experimental results and the results of other models. The ability of this method in the modeling of the adhered shear wall is measured via the actual building modelling. The results of static posh-over analysis and nonlinear dynamic analysis show that the proposed model has a good performance for the modeling of adhered walls. The main advantages of using Multiple Vertical Columns (fiber) method are the use of multiple fiber columns to model the geometry continuity of the wall in a horizontal direction (similar to the MVLEM) and the possibility of folding the vertical elements along their longitudinal axis and using horizontal joints in the mid-points to model The geometric continuity of the wall is vertical direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Vertical Columns (fiber) method
  • Open Sees
  • static posh-over analysis
  • nonlinear dynamic analysis
[1] S. Aaleti, “Behavior of Rectangular Concrete Walls Subjected to Simulated Seismic Loading”, Graduate Theses and Dissertations, 2009.
[2] S. L. Wood, J. K. Wight and J. P.Moehle, “The 1985 Chile earthquake: observations on earthquake-resistant construction in Viña del Ma”, University of Illinois Engineering Experiment Station, College of Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1987.
[3] L. A.Wyllie Jr, and J. R. Filson, “Armenia earthquake: reconnaissance report”, Earthquake Spectra, 1989.
[4] T. Holden, J. Restrepo and J. B. Mander, “Seismic performance of precast reinforced and prestressed concrete walls”, Journal of Structural Engineering, Vol. 129, No. 3, pp.286-296, 2003.
[5] D. J. Thomas, “Analysis and validation of a seismic design method proposed for precast jointed wall systems”, (Doctoral dissertation, Iowa State University), 2003.
[6] K. Kolozvari, J. Wallace, C. Arteta, M. Fischinger, S. Gavridou, M. Hube and J. Vásquez, “Comparative Study of State-of-the-Art Macroscopic Models for Planar Reinforced Concrete Walls”, ACI Structural Journal, Vol. 115, No. 6, pp.1637-1657, 2018.‏
[7] K. Orakcal, L. M. M. Sanchez, and J. W. Wallace, “Analytical modeling of reinforced concrete walls for predicting flexural and coupled-shear-flexural responses”, Pacific Earthquake Engineering Research Center, College of Engineering, University of California, Berkeley, 2006.
[8] T. Kabeyasawa, H. Shiohara, S.Otani and H. Aoyama, “Analysis of the full-scale seven-story reinforced concrete test structure”, Journal of the Faculty of Engineering,Vol. 37, No. 2, pp. 431-478, 1983.‏
[9] A. Vulcano, V. V. Bertero and V. Colotti, “Analytical modeling of RC structural walls”, 9th World Conference on Earthquake Engineering, Vol. 6, pp. 41-6, 1988.
[10] K.Orakcal, “Nonlinear modeling and analysis of slender reinforced concrete walls”, University of california, Los Angeles, 2004.
[11] F. McKenna, G. L. Fenves, B. Jeremic and M. H. Scott, “Open system for earthquake engineering simulation”, 2015, URL http://opensees. berkeley. edu.
[12] L.M. Massone, K. Orakcal and J. W. Wallace, “Shear-flexure interaction for structural walls”, Special Publication, Vol. 236, pp.127-150, 2006.
 [13] غلامرضا قدرتی امیری، علی رضویان امرئی و وحید شیخی ،" بررسی رفتار کاهنده چرخه هیسترزیس در تحلیل های غیرخطی (پوش اور) برای قاب های بتنی خمشی ویژه با دیوار برشی"، مدلسازی در مهندسی, دوره 10 ، شماره30، 1391، صفحه 33-41.