مشخصه یابی قرنیه انسان با بکار بردن مدل ناهمسانگرد تقویت شده با فیبر توسط روش اجزاءمحدود معکوس

نوع مقاله : مقاله مکانیک

نویسندگان

1 گروه مهندسی پزشکی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، اصفهان، ایران

2 گروه مکانیک، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، اصفهان، ایران

3 بنیان گذار و مشاور، مرکز تحقیقات بیمارستان چشم نگاه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، پیش بینی پاسخ گذار بافت قرنیه انسانی با استفاده از مدل ساختاری متناسب با رفتار بیومکانیکی آن می باشد. برای این منظور تغییرشکل بافت قرنیه انسان توسط آزمون کشش تک‌محوره، به ازای سه نرخ کرنش متفاوت (سرعت های بارگذاری 1، 5 و 10 میلی‌متر بر دقیقه)، بررسی شد. در این مطالعه تعداد 8 پارامتر مواد مدل ساختاری ناهمسانگرد تقویت شده با فیبر هایپرویسکوالاستیک، با زوایای مختلف فیبرها با استفاده از کوپل اجزاء محدود-بهینه‌سازی و داده‌های آزمایشگاهی بدست آمد. این مدل پراکندگی فیبرها را به همراه تغییر جهت آنها در طول مدت بارگذاری و همچنین رفتار غیر خطی تغییر شکل محدود بافت را به همراه خاصیت ویسکوالاستیک ذاتی ماتریس زمینه در نظر می‌گیرد. با افزایش و کاهش پارامترهای مواد بهینه شده، تأثیر هر پارامتر بر روی پاسخ نمونه‌ها در شبیه‌سازی تست کشش بررسی شد. افزایش نرخ کرنش باعث افزایش سفتی نمونه‌های تحت آزمایش شده که این سفت شدن در قسمت انتهایی پاسخ بافت در نرخ کشش آهسته‌تر (1 میلی‌متر بر دقیقه)، قابل توجه بوده و با افزایش نرخ کرنش (5 و 10 میلی‌متر بر دقیقه)، این افزایش سفتی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در پایان رفتار مدل و ارتباط آن با ریز ساختارشان، از قبیل فیبر‌های کلاژنی، مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی نتایج نشان می‌دهد که شبیه‌سازی عددی انجام شده برای پیش‌بینی رفتار بافت قرنیه در مقایسه با نتایج تجربی تقریباً بر هم منطبق و از دقت خوبی برخوردار بوده و مدل دارای پایداری قابل قبولی هست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characterization of Human Cornea Using an Anisotropic Fiber Reinforced Model and Inverse Finite Element Analysis

نویسندگان [English]

  • milad mahdian 1
  • alireza seifzadeh 1
  • ali mokhtarian 2
  • farideh doroodgar 3
1 Department of Biomedical Engineering, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr/Isfahan, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, Khomeinishahr Branch Islamic Azad University, Khomeinishahr/Isfahan, Iran
3 Co-founder and Consulter, Negah Eye Hospital Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to predict the transient response of the human cornea via a structural model appropriately representing its biomechanical behavior. Load bearing characteristics of the cornea remain poorly understood due to the complexity of its constitutive model. A constitutive model that captures the response of cornea over the whole experimental time and incorporates all included nonlinearities is necessary. In the current study, parameters of the structural anisotropic fiber-reinforced hyper-viscoelastic model have been obtained using coupled finite element-optimization analysis and the uniaxial tensile test for three different strain rates. The utilized model accounts for the dispersion of the fibers along with their reorientation during loading, the nonlinear behavior of finite tissue deformation, and the intrinsic viscoelastic property of the matrix. Results show that the higher the strain rate the higher the stiffness of tested samples. Samples showed stiffening behavior specially at the end section of the tissue response for slower tensile rates. Eventually, the model behavior and its connection with its micro structures such as the collagen fibers, have been investigated. Examining the results shows that the numerical simulations performed for the prediction of the cornea tissue behavior are in agreement with the experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cornea
  • Tensile test
  • Optimization
  • fiber-reinforced
  • hyper-viscoelastic
  • stiffening