اثر جداسازهای پاندولی اصطکاکی بر پاسخ لرزه ای سازه های مستقر بر انواع خاکها

نوع مقاله : مقاله عمران

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر، ایران

چکیده

روش‌های مرسوم طراحی و مقاوم‌سازی لرزه‌ای مبتنی بر افزایش ظرفیت سازه می‌باشند. یعنی ایجاد ظرفیت باربری در سازه با افزایش مقاومت و تأمین شکل‌پذیری آن صورت می‌گیرد که این امر در مقاوم‌سازی بسیاری از سازه‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد. ولی در جداسازی لرزه‌ای با کاهش نیاز لرزه‌ای یعنی کاهش شتاب مطلق سازه و کاهش انرژی ورودی به سازه، در اثر افزایش زمان تناوب و میرایی موجود در تراز جداسازی می‌توان سازه را در محدوده‌ای ایمن قرار داد. از این رو در این مطالعه به بررسی اثر جداگرها و همچنین ارتفاع سازه های قرار گرفته بر انواع خاکها پرداخته شده است. به این منظور اثرات جداگرهای در دو ساختمان 5 و 8 طبقه در سه نوع خاک S1، S2 وS3 مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. پس از اعتبار سنجی سازه و جداگر مطالعات رفتاری انجام، و مشخص گردید حضور جداگرها سبب کاهش تا 20 درصدی ماکزیمم جابجایی بام و 80 درصدی ماکزیمم برش پایه در سازه 5 طبقه می گردد. کاهش حدود 40 درصدی ماکزیمم جابجایی لغزشی جداگر در سازه 8 طبقه نسبت به 5 طبقه ، سبب کاهش اثر جداساز در جابجایی ماکزیمم در طبقات بالاتر گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the friction pendulum isolation system on the seismic response of structures located on different types of soils

نویسندگان [English]

  • Alireza Jafari 1
  • HADI DASHTI 1
  • Alireza Fiouz 2
1 - Department of Civil Engineering, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
2 School of Engineering, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

Conventional seismic design and reinforcement methods are based on increasing the capacity of the structure. That is, the bearing capacity of the structure is increased by increasing its strength and ductility, which is not possible in the reinforcement of many structures. However, in seismic isolation, by reducing the seismic demand, by reducing the absolute acceleration of the structure and reducing the energy input to the structure, due to increasing the Period and damping in the level of isolation, the structure can be placed in safe areas. Therefore, in this study, the effect of seismic isolators and also the height of structures on different types of soils have been investigated. For this purpose, the effects of seismic isolators in two buildings of 5 and 8 floors in three types of soil S1, S2 and S3 are investigated and evaluated. After validation of the structure and base isolation, behavioral studies were performed, and it was found that the presence of base isolation reduces the maximum displacement of the roof by up to 20% and 80% of maximum base shear in the 5-storey building. Reduction of about 40% of the maximum sliding displacement of the base isolation in the 8-story structure compared to 5 floors has reduced the effect of the base isolation on the maximum displacement in the higher floors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic isolators
  • Height
  • soil-structure interaction
  • Numerical Method