مدل‌سازی جمر نویزی در کلاس‌های مختلف سامانه‌های مخابراتی

نوع مقاله : مقاله برق

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی فناوریهای نوین/ دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

در این مقاله، به مدل‌سازی جمر نویزی بر روی سامانه‌های مخابراتی آنالوگ AM متداول، FM، و سامانه‌های مخابراتی دیجیتال معمولی و طیف گسترده پرداخته شده و عملکرد آن ارزیابی می‌گردد. ارزیابی‌های صورت گرفته در این مقاله، بر اساس دو مدل کانال دیدمستقیم و کانال دو مسیره two-ray است. در مدل کانال دومسیره two-ray، سیگنال به نویز دریافتی، به توان دوم ارتفاع آنتن‌های فرستنده و جمر و توان چهارم فاصله وابسته است. نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی، نشان‌دهنده‌ی تفاوت آشکار سیگنال به نویز دریافتی در گیرنده‌ها، تحت این دو مدل کانال است. از طرف دیگر، با محاسبه میزان سیگنال به نویز دریافتی در خروجی آشکارساز، اثر بهره پردازشی کلاس‌های گوناگون سامانه‌های مخابراتی، در کاهش اثر مخرب جمرهای نویزی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مدل‌سازی صورت گرفته، پارامترها متناسب با شرایط واقعی بارگذاری شده و نتایج می‌تواند در طراحی ساختارهای مخابراتی و جمرهای نویزی به کار گرفته شود. نتایج به‌دست آمده، نشان‌دهنده‌ی کارایی مناسب تکنیک‌های FM و طیف گسترده در غلبه بر نویز و سیگنال‌های جمر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling the Nosie Jammer on the Different Classes of Telecommunication Systems

نویسندگان [English]

  • Rassoul Hajizadeh 1
  • Seyed Mehdi Hosseyni Andargoli 2
1 Faculty of Engineering Modern Technologies/ Amol University of Special Modern Technologies
2 Faculty of Electrical and Computer Engineering, Babol Noshirvani University of Technology
چکیده [English]

In this manuscript, the noise jammer is modeled on the common AM, FM, common digital, and spread spectrum telecommunication systems. Then, the performance of the noise jammer is evaluated on the telecommunication systems. The evaluations are done based on the line of sight (LoS) and two-ray channel models. In the tow-ray channel model, the received Signal-to-noise ratio depends on the second power of the height of the antenna and the fourth power of the distance. The simulation results show the significant difference in the signal-to-noise ratio in receivers between LoS and two-ray channel models. Also, the processing gain effectiveness of the different telecommunication systems on the jammer signals is investigated. In the proposed modeling, the parameters have been loaded according to the real conditions, and the results can be used in the design of telecommunication structures and noise components. The results demonstrate the suitable performance of the FM and spread spectrum techniques against noise and jammer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Noise Jammer
  • Modeling
  • Telecommunication Systems
  • LoS Channel
  • Two-ray Channel
[1] مهدی بکرانی، "بهبود رفتار همگرایی الگوریتم وفقی تصویر افاین در مدل‌سازی سیستم‌های خطی تنک با سیگنال‌های ورودی‌ همبسته"، مدل سازی در مهندسی، دوره 17، شماره 58، پائیز 1398، صفحه 171-186.  doi: 10.22075/jme.2019.16502.1646
[2] اسماعیل رنجبر کلیبی، محمد دانایی، مجتبی احمدیه خانه سر، "استخراج روابط میان پارامترهای مداری به کمک الگوریتم ژنتیک چند هدفه برای طراحی تقویت کننده های عملیاتی مجتمع با جبرانسازی غیرخطی" مدل سازی در مهندسی، دوره 17، شماره 58، پائیز 1398، صفحه 127-142. doi: 10.22075/jme.2019.13114.1287
[3] K. Grover, A. Lim, and Q. Yang,“Jamming and anti–jamming techniques in wireless networks: a survey”, International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing,Vol. 17, No.4, pp. 197-215, 2014.
[4] N. Dhandhukia, and K. Parmar,“Effects of jamming attacks on wireless communication systems”, International Journal of Scientific and Engineering Research, Vol. 3No.7, pp. 1-2, 2012.
[5] M. Lichtman, and et al. “A communications jamming taxonomy”, IEEE Security and Privacy, Vol. 14No.1, pp. 47-54, 2016.
[6] S. Fang, Y. Liu, and P. Ning,“Wireless communications under broadband reactive jamming attacks”, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing,Vol.13No.3, pp. 394-408, 2016.
[7] H. Huang, and et al. “Capacity of Large-Scale Wireless Networks Under Jamming: Modeling and Analyses”, IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2017.
[8] S. Askari, and M. Kazerooni, “Time Frequency Analysis of two Dimensional Shift Frequency Jamming in Image of Synthetic Aperture Radar with Diving Platform Using Passive Defense”,Journal Of Electronical & Cyber Defence, Vol. 4, No. 3, 2016.
[9] A. Goldsmith,“Wireless communications”, Cambridge university press, 2005.
[10] M. Rao, and et al. “MGF approach to the analysis of generalized two-ray fading models”, IEEE Transactions on Wireless Communications, Vol. 14 No.5, pp. 2548-2561, 2015.
[11] M.J. Romero-Jerez, and et al. “The Fluctuating Two-Ray Fading Model: Statistical Characterization and Performance Analysis”, IEEE Transactions on Wireless Communications, 2017.
[12] L.Y. Hui, F. Dong, and Y. Song Meng. “Near sea-surface mobile radiowave propagation at 5 GHz: measurements and modeling”, Radioengineering, Vol. 23, No. 3, 2014.
[13] A. Yunan, E. Satria, D. N. Ilham, F. Anugreni, K. Khairuman, and S. Sandra. "Signal jammer reduces wireless fidelity network and global system in local environment." In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 644, No. 1, p. 012022. IOP Publishing, 2021.
[14] A. Kuhestani, A. Mohammadi, and P.L. Yeoh. "Optimal power allocation and secrecy sum rate in two-way untrusted relaying networks with an external jammer." IEEE Transactions on Communications, Vol. 66, No. 6, pp. 2671-2684, 2018.
[15] T. G. Kostis, "White noise jammer mathematical modelling and simulation." The Journal of Defense Modeling and Simulation, 2020.
[16] نعمت اله عزتی، حسن طاهری، "سنجش طیف توزیع شده با تهیه نقشه های جغرافیائی رادیوئی در شبکه های رادیوشناختی" مدل سازی در مهندسی، دوره 17، شماره 56، بهار 1398، صفحه 223-233،  doi:10.22075/jme.2018.13317.1306
[17] M. Weik,“Communications standard dictionary”, Springer Science & Business Media, 2012.
[18] W.L. Weeks,“Antenna engineering”, McGraw-Hill, 1968.
[19] J. G. Proakis, M. Salehi, N. Zhou, and X. Li. “Communication systems engineering”,Vol. 2, New Jersey: Prentice Hall, 1994