VMRCD :الگوریتمی برای مسیریابی اتکاپذیر با استفاده از خوشه‌بندی مجدد در شبکه‌های خودرویی با ارتباط V2V

نوع مقاله : مقاله کامپیوتر

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر،دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران.

2 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

کنترل ازدحام ترافیک وسایل‌نقلیه نقش مهمی در مدیریت زمان دارد و بامطالعه موردی در شبکه‌های VANET مبتنی بر خوشه‌بندی ،الگوریتمی برای مسیریابی اتکاپذیر با استفاده از خوشه‌بندی مجدد در شبکه‌های خودرویی با ارتباط V2V ارائه داده‌ایم.

تجمع وسایل‌نقلیه نقش مستقیمی در کنترل ازدحام ترافیک دارد ، در الگوریتم VMRCD با در نظر گرفتن پارامترهای شاخص ، تابع هدفی ارائه داده‌ایم که با ادغام نمودن پارامترهایی همچون وزن و فاصله ، طول مسیر را نسبت به روش‌های پیشین بهینه کرده‌ایم و با خوشه‌بندی مجدد تعداد برخورد وسایل‌نقلیه را با استفاده از اصل همسایگی کاهش داده‌ایم. در این حالت با در نظر گرفتن فاصله اقلیدسی می‌توان از تجمع وسایل‌نقلیه با استفاده از مینیمم فاصله جلوگیری کرده تا مسیری بهینه‌ای ایجاد نماییم. با کمک تابع هدف به یک مسیر اتکاپذیر دست‌یافته‌ایم تا تحویل بسته و تأخیر END-TO-END را بهینه ‌کنیم.

درنهایت با استفاده از الگوریتم پیشنهادی با دسته‌بندی ورودی‌ها و زمان اجرای واقعی نسبت به الگوریتم SCRS مسیریابی اتکاپذیر را افزایش داده‌ایم و همچنین مصرف سوخت را کاهش داده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

VMRCD: an algorithm for dependable routing using the re-clustering for vehicular networks with v2v communication

نویسندگان [English]

  • Arash Ghorbannia Delavar 1
  • Zahra Jormand 2
  • Leila Torkashvand Rahmati 2
1 Professor Assistant, Department of Computer Engineering and Information Technology,Payam Noor University, PO BOX 19395-3697, Tehran, IRAN.
2 Department of Computer Engineering and Information Technology,Payam Noor University,Tehran, IRAN
چکیده [English]

Vehicle traffic congestion control has an essential role in time management and with a case study on clustering-based VANET networks, an algorithm for dependable routing using the re-clustering for vehicular networks with v2v communication has been proposed.

The aggregation of vehicles has a direct role in controlling traffic congestion, By observation the index parameters, we obtain the objective function, that merging parameter such as weight and distance, it optimizes the route length compared to previous methods, And by re-clustering, we decreased the number of vehicle collisions using the neighborhood principle. In this case, by considering the Euclidean distance, we can prevent the aggregation of vehicles using the minimum distance to create an optimal route. With the help of the objective function, we will achieve a dependable route to optimize packet delivery and the delay END-TO-END.

Ultimately, using the proposed an algorithm, By categorization the inputs and real execution time, we increase the dependable routing compared to the SCRS algorithm, and we also decreased fuel consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dependability
  • K-means Algorithm
  • Lifetime Cluster Head
  • Re-clustering
  • VMRCD
  • Weighting
[1] A.G. Delavar, and A.A. Baradaran," CRCWSN: Presenting a routing algorithm by using re-clustering to reduce energy consumption in WSN". International Journal of Computers Communications & Control, Vol.8, No.1, November 2012, pp. 61-69.
[2] T.K. Saini, and S.C. Sharma, "Prominent unicast routing protocols for Mobile Ad hoc Networks: Criterion, classification, and key attributes". Ad Hoc Networks, Vol.89, June 2019, pp. 58-77.
[3] S. Latif, S. Mahfooz, B. Jan, N. Ahmad, Y. Cao, and M. Asif, "A comparative study of scenario-driven multi-hop broadcast protocols for VANETs". Vehicular Communications, Vol.12, April 2018, pp. 88-109.
[4] V. Vukadinovic, K. Bakowski, P. Marsch, I.D. Garcia, H. Xu, M. Sybis, P. Sroka, K. Wesolowski, D. Lister, and I. Thibault, " 3GPP C-V2X and IEEE 802.11 p for Vehicle-to-Vehicle communications in highway platooning scenarios". Ad Hoc Networks, Vol.74, May 2018, pp. 17-29.
[5] K.F. Hasan, C. Wang, Y. Feng, and Y.C. Tian, "Time synchronization in vehicular ad-hoc networks: A survey on theory and practice". Vehicular communications, Vol.14, October 2018, pp. 39-51.
[6] B. Yi, X. Wang, and M. Huang, " Content delivery enhancement in Vehicular Social Network with better routing and caching mechanism". Journal of Network and Computer Applications, Vol.177, March 2021, pp. 102952.
[7] N.D. Kumari, and B. Shylaja, "AMGRP: AHP-based multimetric geographical routing protocol for urban environment of VANETs". Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, Vol.31, January 2019, pp. 72-81.
[8] Z. Khan, S. Fang, A. Koubaa, P. Fan, F.Abbas, and H. Farman, "Street-centric routing scheme using ant colony optimization-based clustering for bus-based vehicular ad-hoc network". Computers and Electrical Engineering, Vol.86, September 2020, pp. 106736.
[9] R. Ghebleh , "A comparative classification of information dissemination approaches in vehicular ad hoc networks from distinctive viewpoints: A survey". Computer Networks, Vol.131, February 2018, pp. 72-81.
[10] I.T. Abdel-Halim, H.M.A. Fahmy, and A.M. Bahaa-El Din, "Mobility prediction-based efficient clustering scheme for connected and automated vehicles in VANETs". Computer Networks, Vol.150, February 2019,     pp. 217-233.
 [11] S. Khakpour, R.W. Pazzi, and K. El-Khatib, "Using clustering for target tracking in vehicular ad hoc networks". Vehicular Communications, Vol.9, July 2017, pp. 83-96.
[12] L. Rivoirard, M. Wahl, P. Sondi, M. Berbineau, and D. Gruyer, "Chain-Branch-Leaf: A clustering scheme for vehicular networks using only V2V communications". Ad Hoc Networks, Vol.68, January 2018, pp. 70-84.
[13] I. Turcanu, F. Klingler, C. Sommer, A. Baiocchi, and F. Dressler, "Duplicate suppression for efficient floating car data collection in heterogeneous LTE-DSRC vehicular networks". Computer Communications, Vol.123, June 2018, pp. 54-64.
[14] D. Das, and R. Misra, "Improvised dynamic network connectivity model for vehicular ad-hoc networks (VANETs)". Journal of Network and Computer Applications, Vol.122, November 2018, pp. 107-114.
]15 [داود جنت و الیپس مسیحی، " مسیریابی روبات های ماشین واره یدک کش با روش پیشروی سریع (FMM)" . نشریه مدل سازی در مهندسی، دوره 11، شماره 34، پاییز 1392، صفحه 47-31.
]16[ سید مهدی حسینی مطلق ،محمدرضا قطره سامانی و عباس جوکار. "ارائه یک مدل ریاضی و روش حل ابتکاری برای مسئله مکان‌یابی-مسیریابی دو‌سطحی با در نظر گرفتن شرایط گذاشت و برداشت در حالت عدم قطعیت".  نشریه مدل سازی در مهندسی، دوره 16، شماره 53، تابستان1397، صفحه 361-339.
]17[ مجید یوسفی خوشبخت ،اعظم دولت ­نژاد ثمرین و اسماعیل خرم."یک الگوریتم ترکیبی اصلاحی مورچگان برای حل مساله مسیریابی وسیله نقلیه باز ظرفیت‌دار". نشریه مدل سازی در مهندسی، دوره 15، شماره 50، پاییز1396، صفحه 47-31.