بررسی تاثیر حضور STATCOM و HSFCL بر عملکرد رله دیستانس در شبکه‌ انتقال

نوع مقاله : مقاله برق

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، دانشگاه سمنان،سمنان، ایران

3 دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه دامغان

چکیده

در این مقاله، تأثیر نصب محدود کننده جریان خطای ابررسانای هیبریدی HSFCL بر امپدانس ظاهری دیده شده، توسط رله دیستانس در سیستم‌های قدرت جبران سازی شده با STATCOM بررسی شده است. برای پاسخگویی به افزایش تقاضای برق و افزایش ظرفیت خط انتقال، STATCOM در سیستم قدرت نصب می‌شود. نصب STATCOM در سیستم قدرت باعث افزایش سطح جریان اتصال کوتاه می‌شود که برای کنترل این جریان، استفاده از HSFCL پیشنهاد می‌شود. نصب STATCOM و HSFCL باعث تغییر اندازه امپدانس محاسبه شده توسط رله دیستانس شده و بر عملکرد سیستم حفاظتی تاثیر می‌گذارد. محل نصب STATCOM می‌تواند قبل یا بعد از محل خطا باشد و باید محل و فاصله آن از رله‌ مورد بررسی قرار گیرد، همچنین محل نصب HSFCL که می‌تواند قبل یا بعد از ترانسفورماتور ولتاژ باشد، عواملی می‌باشند که بر عملکرد سیستم حفاظتی تاثیر می‌گذارند. نوع خطا، محل وقوع خطا و مقاومت خطا پارامترهای دیگری هستند که در مطالعات شبیه سازی، در نظر گرفته شده و بررسی شده است. HSFCL دارای دو ساختار RHSFCL و LHSFCL می‌باشد که هر دو ساختار بررسی شده و دو حالت باهم مقایسه شده است. سیستم مورد نظر با تجهیزات ذکر شده در نرم افزار PSCAD / EMTDC مدل سازی شده و نتایج مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of STATCOM and HSFCL on the performance of distance relays in transmission network

نویسندگان [English]

  • ZAHRA MORAVEJ 1
  • alireza jodaei 2
  • mohammad pazoki 3
1 faculty of electrical & computer
2 Faculty of Electrical and Computer Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
3 Department of Electrical Engineering, Damghan University, Damghan, Iran
چکیده [English]

In this paper, the effect of installing a hybrid superconducting fault current limiter on the apparent impedance seen by the distance relay in power systems compensated with STATCOM has been analyzed. The STATCOM is installed in the system to meet the increase in electricity demand and increase the capacity of the transmission line. Installing STATCOM in the system increases the level of short circuit current, which is recommended to use HSFCL to control this current. Installing STATCOM and HSFCL changes the amount of impedance calculated by the distance relay. The STATCOM location can be before or after the fault location. Its location and distance from the relay have effect on the performance of the protection systems. The HSFCL location, can be before or after the voltage transformer has effect on the performance of the protection systems also. The fault type, fault location and fault resistance are other parameters that have been investigated in simulation studies. The HSFCL has two structures, RHSFCL and LHSFCL, both of which have been studied in this paper. The two modes have been compared also. The system is modeled and simulated with different equipment in PSCAD / EMTDC software and the results are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Distance Relays"
  • Transmission Line'
  • Hybrid Superconducting Fault Current Limiter'
  • '
  • STATCOM'
[1] SR. Hosseini, Karrari, H. Askarian Abyaneh, “Impedance-based out-of-step protection of generator in the presence of Statcom”, Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol. 15, Issue. 4, December 2019, pp. 524-535.
[2] Liang, C. O. Nwankpa, “A new type of STATCOM based on cascading voltage-source inverters with phase-shifted unipolar SPWM”, IEEE transactions on industry applications, Vol. 35, Issue. 5, 1999, pp. 1118–1123.
[3] Rao, M. L. Crow, Z. Yang, “STATCOM control for power system voltage control applications”, IEEE Transactions on power delivery, Vol. 15, Issue. 4, 2000, pp. 1311–1317.
[4] Guan, Y. Xue, XP. Zhang, “Advanced RTDS-based studies of the impact of STATCOM on feeder distance protection”, The Journal of Engineering, Vol. 15, October 2018, pp. 1038-1042.
[5] Safaei, M. Zolfaghari, M. Gilvanejad, G. B. Gharehpetian, “A survey on fault current limiters: Development and technical aspects”, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 118, June 2020, pp. 105729.
[6] Barzegar-Bafrooei, A. Akbari Foroud, JD. Ashkezari, M. Niasati, “On the advance of SFCL: a comprehensive review”, IET Generation, Transmission & Distribution, Vol. 13, Issue. 17, May 2019, pp. 3745-3759.
[7]احسان خوب، مهدی قاضی زاده احسائی، مهرداد زندی دره غریبی،" بکارگیری محدودساز جریان خطا برای کاهش زمان عملکرد رله‌ها" نشریه مدلسازی در مهندسی، دوره 16، شماره 53، تابستان 1397، صفحه171-181
[8] Barzegar‐Bafrooei, A. Akbari Foroud, “Investigation of the performance of distance relay in the presence of saturated iron core SFCL and diode bridge type SFCL”, International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol. 29, Issue. 2, February 2019, pp. 2736.
[9] Ehsanipour, JS. Moghani, SH. Hosseinian, M. Saberi, “The Impact of Superconducting Fault Current Limiter Locations on Voltage Sag in Power Distribution System”, AUT Journal of Electrical Engineering. Vol. 42, Issue. 2, November 2015, pp. 49-60.
[10] Barzegar-Bafrooei, A. Akbari Foroud, “Performance evaluation of distance relay in the presence of hybrid SFCL”, IET Science, Measurement & Technology. Vol. 12, Issue. 5, February 2018, pp. 581-593.
[11] Yang, L. Zhang, X. Wang, L. Chen, Y. Chen, “The impact of SFCL and SMES integration on the distance relay”, Physica C: Superconductivity and its Applications, Vol. 530, 2016, pp. 151‐159.
[12] Lee, J. Lee, S. Song, J. Yoon, B. Lee, “Novel adaptive distance relay algorithm considering the operation of 154 kV SFCL in Korean power transmission system”, Physica C: Superconductivity and its Applications, 2015, PP. 134‐139.
[13] Firouzi, G. B. Gharehpetian, B. Mozafari, “Bridge-type superconducting fault current limiter effect on distance relay characteristics”, International Journal of Electrical Power & Energy Systems. Vol. 68, 2015, pp. 115–122.
[14] Li, L. Chao, G. Fengrui, “Application studies on the active SISFCL in electric transmission system and its impact on line distance protection”, IEEE Transactions on Applied Superconductivity. Vol. 25, Issue. 2, 2015, pp. 1–9.
[15] Lee, J. Lee, S. Song, et al, “Novel adaptive distance relay algorithm considering the operation of 154 kV SFCL in Korean power transmission system”, Physica C: Superconductivity and its Applications, Vol. 518, 2015, pp. 134–139.
[16] R. Lee, J. J. Lee, J. Yoon, et al, “Protection scheme of a 154 kV SFCL test transmission line at the KEPCO power testing center IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Vol. 27, Issue. 4, 2017, pp. 1–5.
[17] Albehadili, A. O. Ikhlas, “Analysis of distance relay performance on shunt FACTS compensated transmission lines”, IEEE International Conference on Electro/Information Technology (EIT), 2015, pp. 188-193.
[18] Y Zhou, H. F Wang, R. K Aggarwal, P. Beaumont, “'The impact of STATCOM on distance relay” , 15th PSCC, Liege, Session 19, Paper 4,2005.
[19] Dubey, S. R. Samantaray, B. K. Panigrahi, “Adaptive distance protection scheme for shunt-FACTS compensated line connecting wind farm”, IET Generation, Transmission & Distribution, Vol. 10, Issue. 1, 2016, pp. 247–256.
[20] R. Mishra, P. Tripathi. “Effect of PV-STATCOM on Distance Protection”, In 2020 International Conference on Power, Energy, Control and Transmission Systems (ICPECTS), December 2020, pp. 1-6.
[21] A. Mohamed, Y. S. Qudaih, Y. Mitani, “Power system stability improvement using STATCOM and RSFCL during grid faults”, 2016 19th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2016, pp. 1-6.
[22] Barati, S. G. Seifossadat, M. Joorabian, “A new adaptive coordination scheme of distance relays in DFIG‐based wind farm collector lines and transmission line compensated by STATCOM”, International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol. 31, Issue. 12, 2021, pp. 13205.‏
 [23] S. Thute, H. J. Bahirat, S. A. Khaparde, P. Lubicki, S. Kodle, V. Dabeer, “Line distance protection in the presence of SCFCL”, IET Generation, Transmission & Distribution, Vol. 13, Issue. 10, 2019, pp. 1960-1969.
[24] Zellagui, A. Chaghi, “Effects of shunt FACTS devices on MHO distance protection setting in 400 kV transmission line”, Electrical and Electronic Engineering. Vol. 2, Issue. 3, 2012, pp. 164-169.
[25]مسعود اسماعیلی، مصطفی صدیقی زاده، حسام یارمحمدی، " کنترل یکپارچه ژنراتور القایی، محدودکننده جریان خطا و ذخیره‌ساز انرژی در مزارع بادی"، نشریه مدلسازی در مهندسی، دوره 16، شماره 55، زمستان 1397، صفحه87-100
[26] R. Barzegar-Bafrooei, J. Dehghani-Ashkezari, A. Akbari Foroud, H. Haes Alhelou. “The Classification of FCL: In Fault Current Limiters”, Springer, Singapore, 2022, pp. 11-43.
[27] K. Singh, N. Singh, A. N. Singh, “Superconducting and non-superconducting fault current limiters: the developmental journey and upcoming prospects”. Australian Journal of Electrical and Electronics Engineering, 2022, pp. 1-17.
[28] Alsammak, A. Nasser, S. Janderma, “Enhancement Effects of the STATCOM on the Distance Relay Protection” , International Journal of Computer Applications, Vol 975, 2019, pp. 8887.‏
[29] Mbae, N. Nwulu, “Impact of hybrid FACTS devices on the stability of the Kenyan power system”, International Journal of Electrical & Computer Engineering, Vol. 12, no. 1, 2022.
[30]زهرا مروج، مجتبی قرجه لو، کاظم مظلومی، " هماهنگی بهینه رله‌های دیستانس و اضافه جریان جهتی با استفاده ازالگوریتم ژنتیک"، نشریه مدلسازی در مهندسی، دوره 15، شماره 48، بهار 1396، صفحه201-216.