بازخوانی مدل ساختار فضایی مسکن میان مرتبه با استفاده از پارادایم تئوری سیستم های پیچیده (CST)

نوع مقاله : مقاله عمران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

3 استاد، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر در جستجوی مدلی تازه از عوامل اثر‌گذار بر شکل‌دهی ساختار فضای مسکن میان مرتبه شهر تهران با استفاده از پارادایم تئوری سیستم‌های پیچیده است. ضرورت درک حاصل از اثر عوامل درونی و بیرونی بر تغییرات ساختار فضایی مسکن، زمینه لازم را برای انجام این تحقیق فراهم نموده است. تحقیق با هدف کاربردی-توسعه‌ای و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده‌ها در تحقیق به صورت ترکیبی (کیفی و کمی) گرد‌آوری شده‌اند. در این تحقیق با استفاده از مفاهیم پارادایم تئوری سیستم‌های پیچیده و تطبیق آن با عوامل ساختار فضایی مسکن، مدل‌های لایه‌بندی شده متشکل از سه عامل اصلی: ابعاد طراحی، ضوابط و مقررات و عناصر کالبدی ارائه شده‌اند. مولفه‌های ضوابط و مقررات از طریق بررسی محتوای اسناد و مطالعات کتابخانه‌ای شناسایی شده و مولفه‌های ابعاد طراحی نیز متناسب با مبانی نظری توسعه و طراحی پایدار تبیین شده‌اند. سنجش میزان اهمیت ابعاد طراحی بوسیله پرسش از خبرگان حوزه طراحی مسکن به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی صورت پذیرفته است، تحلیل بیانگر آن است که اولویت و میزان اهمیت هر یک از ابعاد طراحی: محیطی/ اقلیمی، فرهنگی/ اجتماعی و اقتصادی/ فن‌آوری در هر ساختار فضایی مسکن متفاوت می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد تغییر هر ساختار فضایی تحت تاثیر دگرگونی‌های درونی و بیرونی در موقعیت‌های مختلف مکانی، باعث تغییر کل ساختارهای فضایی می‌شود. جهت تامین کیفیت فضاهای مسکونی در راستای تغییرات، «مدل» داده‌های لازم را برای برنامه‌ریزی و بهره‌مندی هوشمندانه در زمان طراحی فراهم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Rereading the spatial structure model of middle class housing by using the paradigm of Complex systems theory (CST)

نویسندگان [English]

  • Hossein Motalebi 1
  • Razyie Labibzadeh 2
  • Farah Habib 3
1 ph.D candidate in Architecture, Department of Civil Engineering, Architecture and Art, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Architecture and Art, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Civil Engineering, Architecture and Art, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research seeks to present a new model of influencing factors on formation spatial structure of middle class housing in Tehran by using the complex systems theory paradigm. Understanding of changes in spatial structure of housing due to transformations of internal and external factors at design time has provided necessary background for this research. The research has been done with a practical-developmental purpose and descriptive-analytical method. Data has been collected in a combined (qualitative and quantitative) manner. In this research, layered models have been presented by review of complex systems paradigm concepts and matching it with housing spatial structure factors. Spatial structure models consist of three main factors: design dimensions, rules and regulations and building elements. The components of rules and regulations have been identified by review of documents content and library studies, components of spatial structure design dimensions have also been expressed accordance with theoretical foundations of sustainable development and design. Importance of design dimensions has been measured by asking experts in field of housing design by using fuzzy hierarchical analysis method. Analysis show that priority and importance each of design dimensions: environmental/ climate, cultural/ social and economic/ technological are variable in each housing spatial structure. The results of research show that change of any spatial structure under influence of internal and external transformations in different locations causes change of all spatial structures. To achieve quality of residential spaces based on transformations, the model provides necessary data for planning and intelligently usage at the time of design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Hosing Design , Spatial Structure, Complex Systems

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 03 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 20 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 16 اردیبهشت 1402