پیشنهاد مدل یکپارچه مدیریت زمان-هزینه مبتنی بر فناوری‌های مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و بلاکچین (BCT) با رویکرد توسعه قرارداد هوشمند در صنعت ساختمان

نوع مقاله : مقاله عمران

نویسندگان

گروه مدیریت پروژه و ساخت/ دانشکده معماری/ دانشگاه خاتم/ تهران/ ایران.

چکیده

اگرچه صنعت ساختمان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد هر کشور محسوب می‌گردد، اما سهم قابل توجهی در توسعه و بهره‌برداری از فناوری‌های نوظهور برای ارتقای بهره‌وری پروژه‌های ساختمانی ندارد. انقلاب صنعتی چهارم (Industry 4.0) راه را برای ارتقای کاربرد فناوری‌های نوظهور مبتنی بر اطلاعات مانند مدل‌سازی اطلاعات ساختمان و یا فناوری بلاکچین (BCT) و قراردادهای هوشمند در صنعت ساخت و ساز هموار می‌کند. این نوع فناوری‌ها از همکاری بین طرفین حمایت کرده و قدرت تاثیر ذینفعان را در فرآیند اجرای پروژه متعادل می کنند. د رمطالعه حاضر مدل و چارچوب غیرمتمرکز و خودکار مبتنی بر BCT برای هوشمندسازی فرایندهای مدیت زمان- هزینه پروژه با بهره‌گیری از فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان پیشنهاد شده است. برای نیل به اهداف پژوهش، فناوری‌های BCT و BIM مورد مطالعه قرار گرفته و از طریق ایجاد ارتباط میان مدل سه‌بعدی، ساختار شکست کار و حوزه‌های زمان و هزینه پروژه، مدل مورد نظر توسعه یافته است. بنابراین در این پژوهش، رابطه بین BCT و مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) مورد بررسی قرار گرفته و توانایی مدل پیشنهادی برای اداره فرآیند به‌روزآوری زمان‌بندی و هزینه‌های پروژه، از طریق تهیه برنامه‌های اولیه مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است. مطالعه حاضر یکی از اولین تلاش‌ها برای ارائه یک فرآیند واقعی-قابل اعتماد با استفاده از سیستم یکپارچه BCT-BIM برای خودکارسازی حوزه های زمان-هزینه محسوب می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing an Integrated Time-Cost Management Model based on Building Information Modeling (BIM) and Blockchain Technology (BCT) Smart contract Development Approach in the Construction Industry

نویسندگان [English]

  • Amir Faraji
  • Shima Homayoun Arya
project management department/ architecture faculty/ Khatam university/ Tehran/ Iran.
چکیده [English]

The construction industry is one of the most important sectors of the economy all over the world which does not have considerable contribution in the development and use of emerging technologies to improve the productivity of construction projects. The fourth industrial revolution (Industry 4.0) paves the way for promoting the use of emerging information-based technologies such as building information modeling or blockchain technology (BCT) and smart contracts in the construction industry. These types of technologies support cooperation between the parties and balance the influence of stakeholders in the project implementation process. In this study, a decentralized and automatic model and framework based on BCT is proposed for intelligence of the project's time-cost processes by using building information modeling technology. To achieve the goals of the research, BCT and BIM technologies have been studied and the desired model has been developed by creating a relationship between the 3D model, the work breakdown structure and the time and cost areas of the project. Therefore, in this research, the relationship between BCT and Building Information Modeling (BIM) has been investigated and the ability of the proposed model to manage the process of updating the schedule and project costs has been evaluated and confirmed through the preparation of preliminary plans. The present study is one of the first attempts to provide a real-reliable process using the integrated BCT-BIM system for the automation of time-cost domains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain (BCT)
  • Building Information Modeling (BIM)
  • smart contract
  • Time-cost model
  • construction industry
[1] Z. You and L. Feng, “Integration of industry 4.0 related technologies in construction industry: a framework of cyber-physical system,” IEEE Access, vol. 8, pp. 122908–122922, 2020.
[2] W. S. Alaloul, M. S. Liew, N. A. W. A. Zawawi, and I. B. Kennedy, “Industrial Revolution 4.0 in the construction industry: Challenges and opportunities for stakeholders,” Ain shams Eng. J., vol. 11, no. 1, pp. 225–230, 2020.
[3] A. Faraji, “Smart Contract Based Conceptual Model for Optimizing Risk Distribution in Construction Industry,” 2019.
[4] H. Altay and I. Motawa, “An investigation on the applicability of smart contracts in the construction industry,” ARCOM Dr. Work., no. March 25, 2020, pp. 12–16, 2020.
[5] M. van Staveren, “The construction industry – challenges and opportunities,” Uncertain. Gr. Cond., no. March, pp. 19–35, 2020.
[6] Y. Lu, X. Xu, and L. Wang, “Smart manufacturing process and system automation – A critical review of the standards and envisioned scenarios,” J. Manuf. Syst., vol. 56, no. June, pp. 312–325, 2020.
[7] F. Gu, J. Guo, P. Hall, and X. Gu, “An integrated architecture for implementing extended producer responsibility in the context of Industry 4.0,” Int. J. Prod. Res., vol. 57, no. 5, pp. 1458–1477, 2019.
[8] E. Oztemel and S. Gursev, “Literature review of Industry 4.0 and related technologies,” J. Intell. Manuf., vol. 31, no. 1, pp. 127–182, 2020.
[9] R. Maskuriy, A. Selamat, P. Maresova, O. Krejcar, and O. O. David, “Industry 4.0 for the construction industry: Review of management perspective,” Economies, vol. 7, no. 3, pp. 1–14, 2019.
[10] P. Maresova et al., “Consequences of industry 4.0 in business and economics,” Economies, vol. 6, no. 3, p. 46, 2018.
]11[ مهدی باستان، معصومه زارعی و علی محمد احمدوند، "مدل پذیرش مدل سازی اطلاعات ساختمان در ایران"، نشریه چشم­انداز مدیریت صنعتی، دوره 10، شماره 37، بهار 1399، ص-ص 9-39.
]12[ علی پروری و سودابه والی­زاده، "بررسی ساختمان های با اهمیت زیاد با بهره گیری از مدلسازی اطلاعات ساختمان"، نشریه مهندسی و مدیریت ساخت، دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، ص-ص 39-49.
]13[ نیلوفر روحانی و سید یاسر بنی­هاشمی، "الویت بندی موانع پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان در صنعت ساخت ایران"، نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 54، شماره 2، سال 1401، ص-ص 775-792.
]14[ سحر طاهریپور، مجتبی عزیزی و احسان­اله اشتهاردیان، "تبیین اثر مؤلفه های فرهنگ ملی در پذیرش فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان در شرکت های ساختمانی استان تهران”، نشریه مهندسی عمران شریف، دوره 2، شماره 2، بهار 1401، ص-ص 119-129.
]15[ رافائل ساکس، چارلز ایستمن، جانگ لی و پاول نیچولز، "هندبوک BIM راهنمای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان برای صاحبان، طراحان، مهندسین، پیمانکاران و مدیران اجرایی صنعت ساخت و ساز"، 1400.
[16] A. Faraji, M. Rashidi, M. R. Tezangi, and S. Perera, “Multihybrid Dispute Resolution Framework for Projects of Downstream Sector of Petroleum Industry,” J. Leg. Aff. Disput. Resolut. Eng. Constr., vol. 13, no. 4, p. 4521026, 2021.
[17] A. De Marco, A. Karzouna, A. De Marco, and A. Karzouna, “ScienceDirect ScienceDirect Assessing the Benefits of the Integrated Project Delivery Method : Assessing the Benefits of the Integrated Project Delivery Method : A Survey of Expert Opinions A Survey of Expert Opinions CENTERIS - International Conference o,” Procedia Comput. Sci., vol. 138, pp. 823–828, 2018.
[18] J. Eynon, Construction manager’s BIM handbook. John Wiley & Sons, 2016.
[19] C. I. De Gaetani, M. Mert, and F. Migliaccio, “applied sciences Interoperability Analyses of BIM Platforms for Construction Management,” 2020.
[20] J. J. Hunhevicz, M. Motie, and D. M. Hall, “Digital building twins and blockchain for performance-based (smart) contracts,” Autom. Constr., vol. 133, p. 103981, 2022.
[21] Z. Soltani, S. Anderson, and J. Kang, “The Challenges of Using BIM in Construction Dispute Resolution Process,” 53rd ASC Annu. Int. Conf. Proc., pp. 771–776, 2017.
[22] A. Faraji, M. Rashidi, P. Khadir, and S. Perera, “A Risk Analysis‐Best Worst Method Based Model for Selection of the Most Appropriate Contract Strategy for Onshore Drilling Projects in the Iranian Petroleum Industry,” Buildings, vol. 11, no. 3, p. 97, 2021.
[23] A. Faraji, M. Rashidi, and E. Sorooshnia, “An Integrated Organizational System for Project Source Selection in the Major Iranian Construction Companies,” Buildings, vol. 10, no. 12, 2020.
[24] M. Golabchi and A. Faraji, Project strategic management. 2010.
[25] S. Koc and S. SKAIK, “Disputes Resolution: Can Bim Help Overcome Barriers?,” CIB 2014 Proc. 2014 Int. Conf. Constr. a Chang. World, pp. 1–15, 2014.
[26] K. Mostafa, S. Moslem, and B. Saeed, “BIM Applications Toward Key Performance Indicators of Construction Projects BIM applications toward key performance indicators of construction projects in Iran Mostafa Khanzadi , Moslem Sheikhkhoshkar & Saeed Banihashemi,” Int. J. Constr. Manag., vol. 0, no. 0, pp. 1–16, 2018.
[27] A. Faraji, “Neuro-fuzzy system based model for prediction of project performance in downstream sector of petroleum industry in Iran,” J. Eng. Des. Technol., Jan. 2021.
[28] Salleh et al, “Built Environment & Sustainability,” vol. 2, no. 2009, pp. 83–90, 2019.
[29] A. Faraji, M. Rashidi, S. Perera, and B. Samali, “Applicability-Compatibility Analysis of PMBOK Seventh Edition from the Perspective of the Construction Industry Distinctive Peculiarities,” Buildings , vol. 12, no. 2. 2022.
[30] B. Franz, M. Asce, K. R. Molenaar, M. Asce, and B. A. M. Roberts, “Revisiting Project Delivery System Performance from 1998 to 2018,” vol. 146, no. 9, pp. 1–11, 2020.
[31] A. Tezel, M. Taggart, L. Koskela, P. Tzortzopoulos, J. Hanahoe, and M. Kelly, “Lean construction and BIM in small and medium-sized enterprises ( SMEs ) in construction : a systematic literature,” vol. 201, no. March 2019, pp. 186–201, 2020.
[32] V. et al Adam, “Building Information Modelling ( BIM ) Readiness of Construction Professionals : The Context of the Seychelles Construction Industry Professionals : The Context of the Seychelles Construction Industry,” 2021.
[33] A. Faraji, M. Rashidi, F. Rezaei, and E. Sorooshnia, “Determining Appropriate Thermal Comfort Period based on PET and PMV Using the RayMan Model: A case study in the subtropical city of Sari,” Iran Univ. Sci. Technol.
[34] B. D. Ilozor and D. J. Kelly, “ Building Information Modeling and Integrated Project Delivery in the Commercial Construction Industry: A Conceptual Study,” J. Eng. Proj. Prod. Manag., vol. 2, no. 1, pp. 23–36, 2012.
[35] V. Nývlt and R. Novotný, “Critical factors affecting a successful BIM integrated design solution,” vol. 01004, 2019.
]36[ پریسا موسوی، علیرضا صالحان و رضا یوسفی­زنوز، "شناسایی و بررسی حوزه ها و روندهای پژوهشی فناوری بلاکچین"، نشریه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، دوره 10، شماره 39، بهار 1401، ص-ص 163-195.
[37] A. Faraji, M. Rashidi, N. A. Eftekhari, S. Perera, and S. Mani, “A Bid/Mark-Up Decision Support Model in Contractor’s Tender Strategy Development Phase Based on Project Complexity Measurement in the Downstream Sector of Petroleum Industry,” J. Open Innov. Technol. Mark. Complex., vol. 8, no. 1, p. 33, 2022.
[38] P. S. Sajana M; Sethumadhavan, M, “On Blockchain Applications: Hyperledger Fabric And Ethereum,” Int. J. Pure Appl. Math., vol. 118, no. 18, pp. 2965–2970, 2018.
[39] K. Francisco and D. Swanson, “The Supply Chain Has No Clothes: Technology Adoption of Blockchain for Supply Chain Transparency,” Logistics, vol. 2, no. 1, p. 2, 2018.
[40] A. Faraji, M. Rashidi, and S. Perera, “Text Mining Risk Assessment–Based Model to Conduct Uncertainty Analysis of the General Conditions of Contract in Housing Construction Projects: Case Study of the NSW GC21,” J. Archit. Eng., vol. 27, no. 3, p. 4021025, 2021.
[41] M. Golabchi and A. Faraji, “Pre-Project Neuro-Fuzzy Decision Support Model for Oil Industry Projects,” Ind. Manag. J., vol. 7, no. 4, pp. 837–860, 2015.
[42] Ž. Turk and R. Klinc, “Potentials of Blockchain Technology for Construction Management,” Procedia Eng., vol. 196, no. June, pp. 638–645, 2017.
[43] A. Faraji, M. Rashidi, T. Meydani Haji Agha, P. Rahnamayiezekavat, and B. Samali, “Quality Management Framework for Housing Construction in a Design-Build Project Delivery System: A BIM-UAV Approach,” Buildings, vol. 12, no. 5, p. 554, 2022.
[44] M. Soltaninejad, A. Faraji, and E. Noorzai, “Recognizing the effective factors in managing fire incidents to reduce the collateral damages and casualties,” Facilities, 2021.
[45] K. Kim, G. Lee, and S. Kim, “A Study on the Application of Blockchain Technology in the Construction Industry,” KSCE J. Civ. Eng., vol. 24, no. 9, pp. 2561–2571, 2020.
[46] H. N. Dai, Z. Zheng, and Y. Zhang, “Blockchain for Internet of Things: A Survey,” IEEE Internet Things J., vol. 6, no. 5, pp. 8076–8094, 2019.
[47] Z. Zheng, S. Xie, H. Dai, X. Chen, and H. Wang, “An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus, and Future Trends,” Proc. - 2017 IEEE 6th Int. Congr. Big Data, BigData Congr. 2017, no. October, pp. 557–564, 2017.
[48] A. Brydon Wang, “Addressing financial fragility in the construction industry through the blockchain and smart construction contracts,” Aust. Constr. Law Bull., vol. 30, no. 1&2, pp. 116–123, 2018.
[49] S. Ahmadjee, C. Mera-Gómez, and R. Bahsoon, “Assessing Smart Contracts Security Technical Debts,” 2021.
[50] M. Darabseh and J. P. Martins, “Risks and Opportunities for Reforming Construction with Blockchain: Bibliometric Study,” Civ. Eng. J., vol. 6, no. 6, pp. 1204–1217, 2020.
[51] K. C. Goh1, “MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH,” 2019.
[52] A. Shojaei, I. Flood, H. I. Moud, M. Hatami, and X. Zhang, “An Implementation of Smart Contracts by Integrating BIM and Blockchain,” Adv. Intell. Syst. Comput., vol. 1070, no. October, pp. 519–527, 2020.
[53] F. Idelberger, G. Governatori, R. Riveret, and G. Sartor, “Evaluation of logic-based smart contracts for blockchain systems,” Lect. Notes Comput. Sci. (including Subser. Lect. Notes Artif. Intell. Lect. Notes Bioinformatics), vol. 9718, pp. 167–183, 2016.