رفتار حرارتی نانوسیال هیبریدی TiO2(85%)/MWCNT(15%)-(CH2OH)2(50%)/H2O(50%) تحت تاثیر عوامل دما و کسرحجمی با رویکرد روش آزمایشگاهی و سطح پاسخ

نوع مقاله : مقاله مکانیک

نویسنده

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد,اصفهان

چکیده

در این مطالعه برای نخستین‌ بار به بررسی تجربی و آماری رفتار حرارتی نانو سیال هیبریدیTiO2 (85%) /MWCNT(15%) - (CH2OH)2 (50%) / H2O(50%) پرداخته شد. هدایت حرارتی نانوسیال توسط دستگاه KD2 PRO در کسرحجمی‌های و دماهای اندازه‌گیری شد. تایید نانو مقیاس و ساختار نانوذرات با استفاده از ابزارهای عکس‌برداری میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و روبشی (SEM) و آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) صورت گرفت. نتایج تجربی تحلیل‌های آزمایشگاهی ثابت کرده که با افزایش دما و کسرحجمی، هدایت حرارتی نسبی افزایشی است و میزان این افزایش برای کسرحجمی نسبت به دما شدیدتر است. نتایج آماری تحلیل تجربی نشان داده که کمینه و بیشینه افزایش هدایت حرارتی نانوسیال نسبت به سیال پایه به ترتیب برابر با %6/1 و %9/17 ثبت شده است. مدلسازی سطح پاسخ برای هدایت حرارتی نسبی نانوسیال نشان می‌دهد که مقادیر R2 و Adj R2 به ترتیب برابر با 9882/0 و 9860/0 و مقدار MOD بین 1- و 1+ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Thermal behavior of TiO2 (85%) / MWCNT (15%) - (CH2OH) 2 (50%) / H2O (50%) hybrid nanofluid under the influence of temperature and volume fraction factors with laboratory and response surface methods

نویسنده [English]

  • mohammad hemmat esfe
Department of Mechanical Engineering, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In this study, for the first time, the thermal behavior of TiO2 (85%) / MWCNT (15%) - (CH2OH) 2 (50%) / H2O (50%) hybrid nanofluid thermal behavior is investigated. The thermal conductivity of the nanofluid is determined by KD2 PRO at fractional volumes of φ =0.03% -0.6% and temperatures of T = 28 ° C-50 ° C. Nanoscale and nanoparticle structure validation are performed using transmission electron microscopy (TEM) and scanning (SEM) and X-ray diffraction (XRD) analysis tools. Experimental results of laboratory analyzes have shown that with increasing temperature and volume fraction, relative thermal conductivity (RTC) is increasing and the amount of this increase is more severe for volume fraction than temperature. The statistical results of experimental analysis showed that the minimum and maximum increase in thermal conductivity of nanofluid compared to the base fluid are 1.6% and 17.9%, respectively. The modeling of the response surface for the relative thermal conductivity of nanofluid shows that the values of R2 and Adj R2 are equal to 0.9882 and 0.9860, respectively, and the MOD value is between -1 and +1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hybrid nanofluid
  • Thermal conductivity
  • Brownie motion
  • Response surface method
  • laboratory method
  • Correlation