ارزیابی عددی آسایش حرارتی و کیفیت هوا در یک فضای اداری مجهز به سیستم سرمایش تابشی سقفی و سامانه تلفیقی تابشی و جابجایی

نوع مقاله : مقاله مکانیک

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 انستیتو تکنولوژی پلاستیک، مجتمع صنعتی روزوین، اردبیل، ایران

چکیده

در این تحقیق عملکرد سیستم سرمایش تابشی سقفی و سامانه تلفیقی سرمایش تابشی و جابجایی در یک فضای اداری از نظر شرایط آسایش حرارتی و کیفیت هوای داخلی در نرم‌افزار انسیس ایرپک به صورت عددی ارزیابی شده است. با توجه به غیریکنواخت بودن محیط مجهز به سیستم تابش سقفی، هدف اصلی از این پژوهش، ارزیابی شاخص‌های استاندارد آسایش حرارتی برای بخش‌های مختلف بدن فرد می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که در سیستم سرمایش تابشی سقفی در دماهای سقف 18 و 19 درجه سلسیوس شاخص میانگین آرای پیش‌بینی شده PMV و درصد نارضایتی پیش‌بینی شده PPD در بازه قابل‌قبول 5/0+>PMV>5/0- و %10>PPD قرار گرفته‌اند، ولی در دماهای سقف 20 تا 26 درجه سلسیوس، با افزایش دمای سقف مقادیر این شاخص‌ها افزایش یافته و فرد احساس گرمی می‌کند. در سامانه تلفیقی سرمایش تابشی و جابجایی مقادیر شاخص‌های آسایش حرارتی کلی در مقایسه با سیستم سرمایش تابشی سقفی در تمامی دماهای سقف و تمامی حالت‌های مختلف دریچه ورودی هوا کاهش یافته به طوری که در دمای سقف 20 درجه سلسیوس نیز شاخص‌های آسایش حرارتی کلی فرد بر اساس معیار استاندارد ISO 7730 و استاندارد55 ASHRAE/ANSIدر بازه مجاز قرار گرفته‌اند. شاخص‌های آسایش حرارتی موضعی کوران حرارتی DR و درصد نارضایتی PD در هر دو سیستم در محدوده مجاز بوده، در نتیجه نارضایتی حرارتی موضعی نمی‌تواند فرد ساکن را تهدید کند. همچنین استفاده از یک سامانه تلفیقی سرمایش تابشی و جابجایی به جای یک سیستم سرمایش تابشی سقفی بهبود کیفیت هوا را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical evaluation of thermal comfort and indoor air quality in an office space equipped with a radiant ceiling cooling system and hybrid radiative-convective cooling system

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amini 1
  • Asgar Minaei 2
  • Negin Moallemi Khiavi 3
1 Department of Mechanical Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Associate Professor, Department of Mechanical Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Plastic Technology Institute, Roozwin Industrial Complex, Ardabil Iran
چکیده [English]

In the present paper, the performance of radiant ceiling and hybrid radiative-convective cooling systems in terms of thermal comfort and indoor air quality in an office space. have been numerically evaluated by ANSYS Airpack software. Due to the non-uniformity of the environment equipped with radiant ceiling cooling system, the main purpose of this research is to evaluate the standard thermal comfort indexes for individual bodey parts. According to the results, for the radiant ceiling cooling system, at ceiling temperatures of 18°C and 19°C, the overall thermal comfort indexes of PMV (Predicted Mean Vote) and PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) are in the acceptable range of -0.5<PMV<+0.5 and PPD<10%. However, these indexes increased as the ceiling temperature increased from 20°C to 26°C, resulting in a feeling of hotness. The overall thermal comfort indexes of the hybrid radiative-convective cooling system have been reduced in comparison with the radiant ceiling cooling system at all ceiling temperatures and under all air inlet conditions, so that the overall thermal comfort indexes according to ISO 7730 standard and ASHRAE/ANSI standard 55 are within the permissible range even at temperature of 20 ℃. The local thermal comfort indexes DR (Draught Rating) and PD (Percentage of Dissatisfied) of both systems were within permissible limits, thus local thermal discomfort cannot threaten the resident. Also, a hybrid radiative-convective cooling system leads to higher indoor air quality than a radiant ceiling cooling system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radiant Ceiling Cooling
  • Thermal Comfort
  • Indoor Air Quality
  • ANSYS Airpak Software
  • Condensation of Water Vapor