نویسنده = گردون زاده، سید ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل دینامیکی جدایش ماهواره با استفاده از موتور ترمزی در تزریق به مدار همراه با چرخش اولیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

سعید سرخیل؛ سید ابراهیم گردون زاده؛ امیر احمد حسیبی طاهری