نویسنده = حسین رحمانی
تحلیل سینماتیک و فضای کاری یک ربات موازی سه درجه آزادی با پیکربندی متغیر

دوره 21، شماره 73، تیر 1402، صفحه 171-185

10.22075/jme.2023.29590.2395

محمد رضا صالحی کلاهی؛ حسین معین خواه؛ حسین رحمانی؛ اردشیر محمدزاده


حل تحلیلی و شبیه سازی تعیین ضریب شدت تنش دینامیکی و میدان تنش در صفحه ترکدار تحت بارگذاری انفجاری

دوره 10، شماره 29، تیر 1391، صفحه 71-80

10.22075/jme.2017.1617

محمد دامغانی نوری؛ محمد دامغانی نوری؛ حسین رحمانی؛ محمد جواد رضوانی؛ محمد جواد رضوانی