نویسنده = علیرضا آلبویه
بررسی تجربی خواص مکانیکی و مورفولوژیکی فوم میکروسلولی پلی استایرن

دوره 15، شماره 51، دی 1396، صفحه 267-274

10.22075/jme.2017.2695

احسان صائمی؛ عبدالحسین فریدون؛ علیرضا آلبویه


بررسی عددی و تجربی روش تجزیه فرکانسی به منظور تقریب پارامترهای مودال سازه

دوره 8، شماره 21، تیر 1389، صفحه 83-94

10.22075/jme.2017.1562

محمد مهدی خطیبی؛ محمد رضا آشوری؛ علیرضا آلبویه


میزان‏سازی دقیق شکل مودهای آنالیز مودال محیطی با استفاده از آنالیز حساسیت

دوره 7، شماره 19، دی 1388، صفحه 1-10

10.22075/jme.2017.1542

محمد مهدی خطیبی؛ محمد رضا آشوری؛ علیرضا آلبویه