نویسنده = ������ �������� ������������ ������������
مدل سازی و پیش بینی نقطه اشتعال ترکیبات هیدرو کربنی با استفاده از شبکه عصبی

دوره 19، شماره 64، اردیبهشت 1400، صفحه 109-116

10.22075/jme.2020.20796.1924

حمیدرضا میرشاهولد؛ رامین قاسمی اصل؛ ناهید رئوفی؛ مهرداد ملک زاده دیرین