نویسنده = ������������������ ��������
چارچوبی برای استخراج آناتومی و طبقه بندی تصاویر پشه با رویکرد یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22075/jme.2022.26235.2222

مرضیه زارع نظری؛ محسن سرداری زارچی؛ سیما عمادی؛ هادی پورمحمدی