نویسنده = ������������ ������������ ��������
مدل سازی و بررسی عملکرد ژل پلیمر در محیط متخلخل

دوره 2، شماره 16، خرداد 1387

10.22075/jme.2017.1526

محسن وفایی سفتی؛ مهسا باغبان صالحی؛ مهسا باغبان صالحی؛ حسن نادری؛ حسن نادری؛ محمد سیم جو