نویسنده = �������������� �������� ������������ ����������
تحلیل سینماتیکی- سینتیکی پیمایش مستقیم الخط ربات انسان نما

دوره 3، شماره 17، شهریور 1388

10.22075/jme.2017.1532

محمود سعادت فومنی؛ محمد مهدی خطیبی؛ مهدی مرادی؛ مرتضی کارآموز مهدی آبادی