نویسنده = چیت ساز، ایمان
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تجربی فواره خروجی از افشانه نمونه سازی شده تزریق مستقیم گاز

دوره 9، شماره 25، تابستان 1390، صفحه 21-31

علیرضا حاجی علی محمدی؛ امیر عبدالله؛ مصطفی آقا میرسلیم؛ ایمان چیت ساز؛ مرتضی خلیلی؛ مهدی سلطانی