نویسنده = مهسا باغبان صالحی
مدلسازی زمان بندش هیدروژل پلی اکریل آمید سولفونه/استات کروم (III) بر پایه غربالگری پارامترهای موثر

دوره 13، شماره 41، شهریور 1394، صفحه 159-172

10.22075/jme.2017.1734

عاصفه موسوی مقدم؛ محسن وفایی سفتی؛ مهسا باغبان صالحی؛ حسن نادری؛ احمد دادوند کوهی


مدل سازی و بررسی عملکرد ژل پلیمر در محیط متخلخل

دوره 2، شماره 16، خرداد 1387

10.22075/jme.2017.1526

محسن وفایی سفتی؛ مهسا باغبان صالحی؛ مهسا باغبان صالحی؛ حسن نادری؛ حسن نادری؛ محمد سیم جو