حرکت چرخشی استوانه با جرم متغیر

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با استفاده از تئوری سیسستم‌های جرم متغیر و تحلیل‌های دینامیکی، رفتار چرخشی استوانه‌ای با جرم متغیر مورد ارزیابی قرار‌گرفته‌ است. اثرات سرعت‌های زاویه‌ای، نحوه کاهش جرم، متد سوزش سوخت، شکل و میزان کشیدگی هندسی در جهت محور تقارن استوانه در پایداری سیستم، شناخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه در واقع رویکردی به بررسی علت ایجاد تغییرات سریع و غیر منتظرانه در سرعت‌های زاویه‌ای راکت‌های دوار می‌باشد که در بعضی از انواع آن‌ها در زمان نزدیک به اتمام سوخت، اتفاق می‌افتد و مشکلات خاصی را در کنترل و پایداری سیستم به وجود می‌آورد. معادلات حرکت مورد استفاده در این مقاله بر مبنای تئوری دینامیکی اجسام جرم متغیر بر پایه تحلیل دینامیکی Kane در اجسام صلب بیان شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rotary Motion of Variable Mass Cylinder

چکیده [English]

In this paper with the use of theory of variable mass systems and dynamic analysis, rotary motion of variable mass cylinder has been evaluated. Effects of angular rates, the methods of mass reduction and propellant burn, the shape and measurement of geometrical elongation in direction of symmetry axis of cylinder have been known in stability of the system. The results of this paper lead to understand unexpected and sudden changes in angular velocities of spin-stabilized rockets which in some of them is happened near the end of motor burn and has made problems in control and stability of the system. In this paper the equations of motion have been derived from the methods of analytical dynamics–Kane's formalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jet Damping
  • Transverse Angular Rate
  • End Burn
  • Radial Burn