دوره و شماره: دوره 7، شماره 18، آذر 1388 
حرکت چرخشی استوانه با جرم متغیر

صفحه 13-22

10.22075/jme.2017.1536

سعدالدین؛ منتظری هدش؛ درگاهی کرمانی؛ وزیری