ترک‎یابی در سازه‎های مستوی با الگوریتم ژنتیک

نویسندگان

چکیده

ترک در سازه، سبب دگرگونی مشخصه‎های ایستایی وحرکتی آن می‎گردد. به سخن دیگر، سختی سازه کاهش و نرمی آن افزایش می‎یابد. شناسایی محل و اندازه ترک در سازه‎ها، وارون فرایند تحلیل می‎باشد. در تحلیل سازه مشخصه‎های سازه در دست است و هدف یافتن پاسخ‎هاست. اما در تخمین خسارت، مشخصه‎های سازه آسیب دیده از روی پاسخ های آن به دست می‎آید. بیشتر روش های آسیب یابی بر پایه کمینه کردن تابع هدفی استوار شده‎اند که تفاوت میان پاسخ های واقعی و تحلیلی را نشان می‎دهد. برای آن که محل و اندازه ترک بدرستی تخمین زده شود، باید یک الگوی تحلیلی درست از جزء ترک خورده در دست باشد. در این مقاله، نخست یک جزء سه پهلو با ترک میانیمعرفی میشود. سپس، راهکاری غیر مخرب برای ترک یابی در سازه های مستوی، بر اساس دگرگونی بسامدهای طبیعی آن، پیشنهاد می گردد. خاطر نشان می‎نماید، برای بهینه‎یابی تابع خطا، از الگوریتم ژنتیک بهره‎جویی می‎شود و متغیرهای طراحی که همان اندازه ترک‎ها هستند، در دسترس قرار می‎گیرند. برخلاف راهکارهای معمول بهینه‎یابی که از یک نقطه در جهت کاهش شیب پیش می‎روند، الگوریتم ژنتیک جستجو را با چندین نقطه در فضای پاسخ انجام می‎دهد. از این رو، برای بهینه کردن تابع هدف پیچیده و غیرصریح ترک‎یابی موثرتر است. سرانجام، برای ارزیابی برنامه و بررسی عامل‎های موثر در افزایش دقت فرایند ترک‎یابی، آزمون‎های عددی انجام خواهد شد. نتایج عددی نشان می‎دهند که چگونگی شبکه‎بندی، تعداد تکرارها، شمار نقاط جستجو، طول ژن، احتمال پیوند و جهش در دقت نتایج موثراند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crack Detection in Plane Structures by Genetic Algorithm

چکیده [English]

Crack changes the static and the dynamic characteristics, and as a result, the structural stiffness decreases and flexibility increase. The location and size estimation of cracks are inverse of analysis process. Most of the damage assessments are based on minimization of error function, that is difference between experimental and analytical responses. In this paper, a triangular element with through crack is introduced and non-destructive method is applied for crack detection in plane structures that uses changes in the natural frequencies of a structure. The genetic algorithm is used for optimization of the error function and the size of crack is obtained. Unlike the traditional mathematical methods, which guide the direction of hill climbing by the derivatives of objective functions, GA searches the problem domain by the objective function itself at multiple points. This method is able to detect the location of the cracks. Finally, crack detection procedure is evaluated by numerical examples. The results show that Several parameters affect on the crack detection accuracy and some of them are: size of mesh, number of generations and population, genes length, crossover and mutation operations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CrackDetection
  • GeneticAlgorithm
  • DamageAssessment
  • Flexibility
  • Stiffness
  • Natural frequencies
  • Plane Stress Structures
  • Optimization
  • Cracked Element