توزیع بهینه توان راکتیو با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی دسته ذرات

نویسندگان

چکیده

توزیع بهینه توان راکتیو در سیستم‌های قدرت به دلیل وجود توابع غیرخطی و ناپیوسته، متغیرهای پیوسته و گسسته و قیود ناپیوسته یک مسئله پیچیده است.همچنین وجود کمینه‌های محلی، حل این مسئله را برای انواع شیوه‌های بهینه‌سازی مانند روش‌های حل تحلیلی و جستجوی تصادفی مشکل نموده است. الگوریتم بهینه‌سازی دسته ذرات یا PSOیکی از جدیدترین الگوریتم‌های جستجوی تصادفی استکه در این مقاله برای حل مسئله توزیع بهینه توان راکتیواستفاده شدهاست. مقایسه نتایج حاصل از الگوریتم PSO با الگوریتمژنتیک روی سیستم14شینهاصلاحشدهIEEE، کارایی و برتری الگوریتمPSO را چه از نظر سرعت همگرایی و چه از نظر کیفیت پاسخ نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Reactive Power Dispatch by Particle Swarm Optimization

چکیده [English]

Due to nonlinear and discontinuous functions, discrete and continuous variables and discontinuous constraints, optimal dispatch of reactive power is a complex problem. Moreover, because of multiple local minima, solving this problem by various types of optimization techniques such as analytic methods and stochastic search methods is difficult. PSO algorithm is one of the newest search algorithms that in this paper is used for solving optimal dispatch of reactive power problem. Comparing results from applying PSO algorithm and genetic algorithm on modified IEEE 14 bus system shows the effectiveness and superiority of PSO in rate of convergence and quality of response.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal Reactive Power Dispatch
  • PSO Algorithm