مدل‏سازی عددی سلول‏های جریان ثانویه در کانال‏های ذوزنقه‏ای با زبری یکنواخت

نویسندگان

چکیده

کانال‏های روباز ذوزنقه‏ای یکی از رایج‏ترین و بهینه‌ترین مقاطع مورد استفاده در سیستم‌های انتقال آب هستند و به همین دلیل بررسی شرایط جریان در آن‏ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. از مهم‌ترین موضوعات بررسی جریان در کانال‌ها می‌توان به اثر مؤلفه‌های عرضی سرعت روی جریان اشاره نمود که بارزترین این اثرات، ایجاد سلول‌های جریان ثانویه است. عوامل متعددی نظیر زبری جداره‌های کانال می‌توانند بر نحوه‌ی شکل‌گیری این سلول‌ها مؤثر باشند. از آنجایی‌که بررسی آزمایشگاهی شرایط جریان در کانال‌ها هزینه‌های زمانی و مالی زیادی در برداشته و نیازمند دسترسی به آزمایشگاه‌های مجهز است، محققین به دنبال جایگزینی این بررسی‌ها با روش‌های ارزان‌تری نظیر دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) می‏باشند. در مطالعه‌ی حاضر با بهره‌گیری از دینامیک سیالات محاسباتی در قالب استفاده از نرم‌افزار محاسباتی ANSYS CFX شرایط جریان در کانال روباز ذوزنقه‌ای با جداره‌های زبر مدل‌سازی شده، تغییرات سلول‌های جریان ثانویه و توزیع پارامترهای هیدرولیکی جریان نظیر سرعت عمق متوسط و تنش برشی مرزی تحت تاثیر افزایش یکنواخت در زبری جداره‌های کانال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از تغییر ابعاد و موقعیت قرارگیری سلول‌ها در اثر افزایش یکنواخت زبری است. همچنین این افزایش موجب کاهش سرعت متوسط عمقی و افزایش تنش برشی مرزی می-گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NUMERICAL MODELING OF SECONDARY CURRENT CELLS IN TRAPEZOIDAL CHANNELS WITH UNIFORM ROUGHNESS

نویسندگان [English]

  • Azhdary Moghadam
  • Tajnesaie
  • Tajnesaie
چکیده [English]

Trapezoidal open channels are among the most common and optimized sections that used in water conveyance system. Thus investigation of flow conditions in them is very essential. One of the most important related subjects is lateral velocity component that produced cells in secondary flow. Several parameters such as channel roughness can intervene on how cells were formed. In the present study applying CFD methods using ANSYS CFX package flow condition in trapezoidal open channels with roughed boundary were simulated and variation of cells in secondary flow and distribution of hydraulic parameters such as mean depth velocity and boundary shear stress under uniform increase of boundary roughness were investigated. The results showed changes in sizes as well as the cells location due to uniform roughness increase. Also this increase was caused decrease in mean depth velocity and increase in boundary shear stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Secondary Current Cells
  • Computational fluid dynamics
  • ANSYS CFX Software
  • Uniform Roughness
  • Depth Averaged Velocity Distribution
  • Boundary Shear Stress Distribution