دوره و شماره: دوره 8، شماره 20، فروردین 1389 
بهینه سازی پانل ساندویچی هسته منشوری براساس الگوریتم گروه ذرات

صفحه 17-26

10.22075/jme.2017.1550

حسین همتیان؛ عبدالحسین فریدون؛ عبدالحسین فریدون؛ مرتضی رجب پور