بهینه سازی تسلیح در شیب های سنگی ناپایدار با استفاده از روش سطح تسلیح مورد نیاز

نویسندگان

چکیده

بحث بهینه‌سازی عناصر تسلیح کننده در پایدارسازی شیب‌های سنگی به علت تحمیل هزینه‌های کلان در این گونه عملیات و مشکلات ناشی از لغزش و ناپایداری این شیب‌ها به واسطه عدم تسلیح کافی، همواره یکی از موضوعات مورد توجه محققین در زمینه‌های ژئومکانیک و ژئوتکنیک بوده است. بدین منظور در این تحقیق به بررسی توزیع بهینه عناصر تسلیح‌کننده بر روی شیب‌های سنگی که احتمال ناپایداری دارند، پرداخته شده و روش جدید سطح تسلیح مورد نیاز یا DRD (Degree of Reinforcement Demand) به کار گرفته شده است. هدف این روش ارائه یک روند منطقی جهت توزیع بهینه عناصر تسلیح کننده‌ی مورد نیاز در شیب‌های سنگی ناپایدار و به خصوص نواحی بحرانی است.در این روش شیب سنگی با توجه به خواص هندسی منطقه‌بندی شده و برای هر منطقه با توجه به خواص هندسی و ژئومکانیکی لایه‌ها ضرایب تاثیر و سپس ماتریس ضرایب تاثیر بدست می‌آید. در ادامه با استفاده از روش اجزای محدود و مدل‏سازی عددی تغییرمکان هر یک از مناطق و بعد از آن ماتریس نسبت تغییرمکان مناطق تقسیم‌بندی شده بدست می‌آید. در انتها طی یک عملیات ماتریسی مقادیر DRD هر منطقه بدست آمده و توزیع عناصر تسلیح‌کننده بر اساس این مقادیر صورت می‌گیرد. به منظور ارائه کاربردی، توزیع بهینه عناصر تسلیح‌کننده در شیب‌های سنگی سد سیاه بیشه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

REINFORCEMENT OPTIMIZATION IN UNSTABLE ROCK SLOPES BY USING THE METHOD OF REINFORCEMENT OF REQUIRED LEVEL

نویسندگان [English]

  • Hadad
  • Hadad
  • Dehestani
چکیده [English]

The Discussion of optimization of reinforcement elements in stabilizing rock slopes, due to the huge cost of such operations and problems caused by landslides and slope instability due to the lack of adequate reinforcement, has been always considered for researchers in the field of Geomechanic and Geotechnic. Therefore in this study the optimal distribution of reinforcement elements on the rock slopes which has the risk of instability in this study has been considered and new methods of reinforcing the required level or DRD method has been used. The purpose of this study is to provide a rational process for the optimum distribution of reinforcing elements that required in unstable rock slopes and especially critical zones. In this method, rock slope has been divided according to geometrical properties and for each zone with regard to geometrical and Geomechanical layer's properties, the coefficients and finally the Influence coefficients matrix is obtained. Also, according to finite element method and numerical modeling of displacement of each zone and then the displacement ratio matrix of divided zone is obtained. Eventually, within a matrix operation, DRD values for each zone obtain and distributions of reinforcement elements are done based on these values. In order to be practical, distribution of optimized reinforcement elements in rock slopes of Siah Bishe Dam has been evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Influence Coefficient
  • Stabilization
  • Rock Bolt
  • Level of Required Reinforcement