بررسی تأثیر گردش اطلاعات بر مدل زنجیره تأمین ساخت طبق سفارش مبتنی بر رویکرد سیستم‌های پویا

نویسندگان

چکیده

زنجیره تأمین دارای ساختار چند بعدی است که با تمرکز بر یکپارچه‌سازی کلیه فرآیندهای منبع‌یابی، تولید و توزیع سعی در تحویل به‌موقع محصولات نهایی به مشتریان را دارد. توجه زیاد به زنجیره تأمین منجر به نیاز به یک رویکرد مناسب جهت مدیریت پیچیدگی و گستردگی حوزه زنجیره تأمین گشته ‌است. عملیات زنجیره تأمین تابعی از متغیرهای زیادی هستند که با یکدیگر وابستگی دارند. هدف اصلی زنجیره تأمین بهینه‌سازی عملکرد کل زنجیره با توجه به رفتار پویای آن می باشد. هدف این مقاله ارائه یک چارچوب برای شبیه‌سازی عملیات زنجیره تأمین با یک پیچیدگی متوسط و با رویکرد سیستم های پویاست. مدل ارائه‌شده دارای چهار سطح با محوریت تولیدکننده و با سیستم ساخت طبق سفارش می‌باشد. هدف مقاله مدل‌سازی شبکه زنجیره تأمین و به دست‌آوردن پاسخ درست به رفتار آن با یکپارچه نمودن سیستم گردش اطلاعات می‌باشد. همچنین عملکرد سیستم با توجه به شرایط اولیه، تحت چهار سناریوی متفاوت مورد بررسی قرار می‌گیرد. معیارهای عملکردی محاسبه‌شده در این مقاله شامل میزان موجودی، میزان ذخیره اطمینان، کمبود و میزان رضایت مشتری برای هر چهار رده زنجیره تأمین می‌باشد. تحلیل رفتار مدل در مدل پایه و سناریوهای مختلف در طول یک سال با استفاده از شبیه سازی انجام شده است که بیانگر آنست که سیستم گردش اطلاعات یکپارچه می‌تواند با کاهش ذخیره اطمینان درصد رضایت‌مندی مشتری را در سطح بالایی حفظ نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of information system flow on make-to-order manufacturer supply chain network: systems dynamics approach

نویسندگان [English]

  • Ehsan Mahmoodi
  • Ali Naimi Sadigh
  • Kamal Chaharsooghi
  • Hamidreza Eskandari
چکیده [English]

Supply chain consists of multifaceted structure which focuses integration of all processes such as sourcing, manufacturing, and on-time distribution of end products to customers. Growing interest in supply chain systems has leaded the need to adopt proper approach which can manage complexity, and broadness of supply chain. The operations of supply chain are a function of many variables having strong interrelationships. Main objective of supply chain is optimization of performance of whole supply chain subjected to dynamic behavior. In this paper we model a framework to simulate supply chain operations with moderate complexity. This model has four echelons around a central make-to-order manufacturer with systems dynamics approach. The objective of this paper is to model the operation of the supply chain network and obtain a true reflection of its behavior with integrating information system flow. Furthermore, performance measures including inventory, safety stock, backlog, and customer satisfaction level are evaluated in primary condition and under four scenarios of four echelon of supply chain. Results of system’s behavior are obtained through simulation of primary condition and each scenario during one year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supply chain
  • Systems dynamics
  • Make to order
  • Integrated information system flow