تحلیل و طراحی بهینه تیر پیوند در قابهای فلزی با مهاربندی واگرا

نویسنده

چکیده

در مقابله با بارهای جانبی از جمله زمین لرزه، قاب با مهاربندی واگرا از سختی بالا و قدرت جذب انرژی مطلوبی برخوردار است. در این سیستم مهاربندی، سختی و شکل پذیری مورد نیاز قاب توسط تیر پیوند که یکی از مهمترین اجزاء قاب می باشد، تامین می گردد، که میزان آن بستگی به مشخصات و جزئیات تیر پیوند دارد. امروزه مهاربندهای واگرا (EBF) به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی زلزله به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله با استفاده از تحلیل‌ استاتیکی غیرخطی ضریب رفتار مدل های مورد مطالعه در قابهای MRF و CBF و EBF ارائه شده است. مطالعات انجام شده بر روی سه مدل چهار طبقه، شش طبقه و ده طبقه در هر دو محدوده استاتیکی خطی و غیرخطی انجام گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از این است که ضریب رفتار قاب های با مهاربندی واگرا شدیدا متاثر از طول تیر رابط یا پیوند است. بررسی تغییر مکان نسبی و کل در مدل های مورد اشاره نیز نشان می‌دهد طول تیر رابط در مقدار آنها تاثیر به سزایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimized Analysis and Design of the link Beam With Eccentrically Braced Frame

نویسنده [English]

  • Adlparvar
چکیده [English]

Eccentrically braced frames have high stiffness and suitable energy damping against the lateral forces like the earthquake. In this bracing system, the required stiffness and formability of the frame is provided by the link beam, and are dependent on the details and characteristics of the link beam. In recent years, Eccentrically Braced Frames (EBF) has been utilized as a resistant system against the earthquake lateral forces. In this paper, using non-linear static analysis, the behavior factors of MRF, CBF, and EBF frames in some models are investigated. These studies are carried on three-storey, six-storey, and ten-storey models, statically linear and non-linear. The results indicate that the EBF behavior factor is largely affected by the link beam. It is also concluded by the investigating of relative and overall displacements of the mentioned models that these parameters are dependent greatly on the length of the link beam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eccentrically Braced Frames(EBF)
  • Link Beam
  • Behavior Factor
  • Non-linear Static analysis