افزایش پهنای باند آنتن تشدیدی عایقی با بهره‌گیری از پهنای متغیر ساختار

نویسنده

چکیده

در این مقاله ساختار آنتن تشدیدی عایقی مستطیلی، تغذیه شده توسط یک خط مایکرواستریپ بررسی و تکنیکهای بهبود رفتار آن مرور شده است. بدین منظور نحوه عملکرد تشعشعی آنتن عایقی مطالعه و روشهای مختلف بهبود آن و بطور خاص افزایش پهنای باند آن بررسی شده است. سپس ساختار جدیدی با هدف افزایش پهنای باند امپدانسی آن پیشنهاد شده است. در ساختار معرفی شده با بهره‌گیری از ساختاری یکپارچه ولی چندبخشی با ابعاد مختلف، با کاهش پارامتر کیفیت آنتن، پهنای باند آن افزایش یافته است. برای سادگی و کاهش تعداد پارامترهای طراحی، علاوه بر حفظ تقارن ساختار با ثابت ماندن ضریب عایقی و ارتفاع قطعات، تغییر ابعاد این قطعات به عرض آنها محدود شده است. بدین ترتیب با بهره‌گیری از ساختاری غیریکنواخت با پهنای متغیر، افزایش قابل توجهی در پهنای باند آنتن ایجاد شده است. نتایج طراحی بیانگر تحقق پهنای امپدانسی بیش از %52 با استفاده از ساختاری 7 تکه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BANDWIDTH BROADENING OF DIELECTRIC RESONATOR ANTENNA BY NON UNIFORM WIDTH

نویسنده [English]

  • Rezaei
چکیده [English]

In this paper a rectangular dielectric resonator antenna (DRA) fed by a microstrip line is studied. Therefore, at first radiation performance of DRA is studied, and the improvement techniques are reviewed. Then propose a novel configuration for broadening of the impedance bandwidth. In the proposed arrangement, by using multi-segment structure with different dimensions, increase the antenna impedance bandwidth. However for decreasing the design parameters, variations limited to the segments width. So, with the non-uniform configuration by variable width, it is possible to create remarkable increase in frequency bandwidth. Utilizing the symmetrical seven-segment DRA and skillfully varying its aspect ratio, an appropriate structure is obtained that illustrates more than 52% impedance bandwidth for S11>10.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rectangular Dielectric Resonator Antenna
  • Broadening Bandwidth
  • Quality Factor
  • Non-Uniform Structure