مقایسه نتایج تحلیل های دینامیکی با روش تقریبی استاندارد 2800 در تعیین بیشینه جابه‏ جایی نسبی

نویسندگان

چکیده

یکی از مسائل مهم در طراحی لرزه‏ ای سازه ‏ها تخمین قابل اطمینان از مقدار بیشینه تغییر شکل های سازه در هنگام وقوع زلزله می باشد. در این مقاله مقایسه ‏ای بین نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی خطی و غیر خطی با مقدار تغییرمکان پیشنهادی در آیین ‏نامه انجام شده است. در تحلیل های دینامیکی از سه رکورد موجود که بر اساس روش استاندارد 2800 مقیاس شده‏ اند، استفاده شده است. بر اساس ضریب رفتار استخراج شده برای سازه و نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی غیر خطی، مقایسه ای با ضریب پیشنهادی استاندارد 2800 صورت می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the results of dynamic analysis (maximum displacement) with approximate method of Iranian seismic code

نویسندگان [English]

  • Tabeshpour
  • Ebrahimian
چکیده [English]

Determining structural maximum deformation under earthquake excitation is an important problem in seismic design of structures. There are several approaches in order to estimate an acceptable accurate response for maximum drift of the structure in nonlinear region. Both ATC and FEMA approaches are good ideas to evaluate maximum drift but more simplified approaches should be applied in seismic design codes. Most of seismic design codes suggest a very simple relation for estimating maximum drift in design base earthquake. Iranian seismic code of practice (Standard No. 2800) proposes such a relation. In this paper a comparison between nonlinear dynamic results and code suggested relation is carried out. 3 scaled records have been used for analysis. Based on reduction factor calculated for the structure, a comparison has been carried out with the suggested factor in Iranian Code of Practice (Standard No. 2800).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Displacement factor
  • Reduction factor
  • Dynamic Analysis
  • Nonlinear static analysis