ارزیابی المان‏ های تماس در تعیین ضربه بین ساختمان‏ های فولادی

نویسندگان

چکیده

معمولا ضربه بین ساختمان های مجاور در زلزله های متوسط و قوی روی داده است. روش های مختلفی در مدل کردن ضربه وجود دارد. یکی از این روش ها استفاده از المان تماس می باشد. المان های تماس شامل المان های الاستیک و ویسکوالاستیک خطی، الاستیک و ویسکوالاستیک غیرخطی و هرتز-میراگر می باشند. تاکنون محققین به مقایسه المانهای تماس در سازههای الاستیک و یک درجه آزادی پرداختند. در این مقاله ابتدا قابلیت مدل سازی المان های مختلف تماس به نرمافزار Opensees اضافه گردید. از مقایسه با نتایج مدل سازی عددی دیگران صحت مدل سازی های این تحقیق مشخص شد. سپس با توجه نتایج مدل سازی عددی این تحقیق و مقایسه با کارهای آزمایشگاهی مشخص شد که در تعیین پاسخ تغییرمکان، نتایج المان های تماس مختلف تفاوت چندانی ندارند، اما در تعیین پاسخ سرعت، نتایج المان های تماس بدون میرایی و در تعیین نیروی ضربه، نتایج المان های تماس با میرایی دارای دقت بیشتری می باشند. در نهایت این المان ها در مدل سازی ضربه بین سازه های 5 طبقه تحت 6 رکورد در دو حالت راست به چپ و چپ به راست و در فواصل مختلف بین ساختمان ها استفاده گردیدند. از آنجا که در مدل سازی، المان هرتز-میراگر کمترین عدم قطعیت را دارد، لذا نتایج دیگر المان ها با نتایج این المان بررسی گردیدند. نتایج نشان داد که دقت المان های غیرخطی به مراتب از المان های خطی بیشتر است و این در نیروی ضربه مشهودتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY OF DIFFERENT CONTACT ELEMENTS IN POUNDINGS OF STEEL BUILDINGS

نویسندگان [English]

  • Vaseghi Amiri
  • Vaseghi Amiri
  • Jalali
چکیده [English]

Pounding of adjacent building have been seen in the moderate and strong earthquakes. There are different methods to model the impact. One of these methods is contact elements. Contact elements include linear and nonlinear elastic and viscoelastic and Hertz-damp elements. Investigators have generally studied on contact elements in elastic structures. In this study, the ability of different contact modelings is added to Opensees software. Validation of modeling is achieved by comparing the numerical result of this study with other investigations' numerical studies. Simulations between analytical modeling and experimental studies show that to conquer displacement, results of different contact elements are the same, but velocity and contact force results of elements with and without damping have more accuracy. Finally these elements are used to model the contact of 5-story building under 6 records, in two left to right and right to left states. As regards, Hertz-damp has the least uncertainty of modeling therefore results of other elements are compared with this element. Results generally show that accuracy of nonlinear elements is more than linear elements. This is more obvious in the maximum contact forces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pounding
  • linear contact element
  • linear viscoelastic contact element
  • nonlinear elastic contact element
  • Hertz-damp contact element
  • nonlinear viscoelastic contact element