آرایش بهینه تصادفی تولید برای شرکت‌های مولد با در نظر گرفتن بازار انرژی و قراردادهای دوجانبه

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، برای تعیین رویکرد بهینه پیشنهاد قیمت شرکت‌های تولید کننده در حضور عدم قطعیت در قیمت بازار، مدلی تصادفی ارائه شده است. بدین منظور از یک مدل تصادفی دو مرحله‌ای استفاده شده است که در آن قیمت‌های انرژی به عنوان پارامترهای عدم قطعیت در نظر گرفته شدهاند. علاوه بر این، برای در نظر گرفتن شرایط واقعی، ‌به تولید کنندهها این امکان داده می‌شود که تولیدشان را هم از طریق قراردادهای دوجانبه و هم از طریق شرکت در حراج‌های انرژی به فروش برسانند. ریسک اقتصادی تولید کننده نیز با استفاده از معیار شناخته شده CVaR ارزیابی شده و مورد بحث قرار میگیرد. مدل ارائه شده روی یک سیستم آزمایشی پیاده ‌سازی شده و نتایج آن تحلیل می‌گردد. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که مدل ارائه شده قادر به شناسایی و شبیه سازی مناسب رفتار بازار بوده و رویکرد بهینه تولید کننده را برای پیشنهاد قیمت و انتخاب بازار مناسب با هدف کسب بیشینه سود، در اختیار وی قرار میدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

OPTIMUM STOCHASTIC SELF-SCHEDULING FOR GENCOS CONSIDERING POOL AUCTION AND BILATERAL CONTRACTS

نویسندگان [English]

  • Amjady
  • Vatani
  • Sharifzadeh
چکیده [English]

In this paper, in order to determine optimal bidding strategy of GENCOs, considering uncertainty of market price, a stochastic model is presented. For this purpose, a two-stage stochastic model is proposed in which energy prices are considered as uncertain parameters. Furthermore, for taking into account the practical conditions, the producers have been granted the opportunity to sell their productions both through bilateral contracts and participating in energy auctions. The producer's financial risk is also evaluated using the well-known CVaR criterion. The proposed model is implemented on a test system and the obtained results are analyzed. The simulation results show that the proposed model can simulate market behavior effectively, obtain optimal bidding strategy and propose proper market selection with the aim of profit maximization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Market
  • Bilateral Contracts
  • Stochastic Self-Scheduling
  • financial risk
  • Generation Companies