اثر برخورد سازه های مجاور بر نیازهای لرزه ای سازه های با جداگر لرزه ای در اثر زلزله

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، نتایج حاصل از مطالعات انجام شده روی سازه های با جداگر لرزه ای و اثر درز لرزه ای بین این سازه ها با ساختمان های مجاور در زمان زلزله ارائه شده است. این تحقیق از این جهت اهمیت دارد که می توان از نتایج آن برای ارزیابی اثر فواصل بین سازه ها با در نظر گرفتن مشخصات سازه با جداگر لرزه ای که در معرض زلزله قرار دارند، استفاده کرد. اطلاعات آماری با بررسی ساختمان های سه، پنج و هفت طبقه که در معرض 20 رکورد زلزله قرار دارند، به دست آمده است. هریک از ساختمان ها بر اثر رکوردهای زلزله انتخاب شده مورد تحلیل قرار گرفت و تأثیرات برخورد بین سازه ها در زمان زلزله بر نیازهای لرزه ای مورد بررسی قرار گرفته است. فاصله بین سازه ها براساس مشخصات سازه های با جداگر تغییر می کند تا بتواند دید قابل درکی را ارائه دهد. هر یک از سازه ها برای فواصل گوناگون و رکوردهای انتخابی مورد تحلیل قرار گرفته است. در مجموع، برای بررسی تأثیر برخورد بر نیازهای لرزه ای سازه ها با جداگر لرزه ای 540 تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی انجام شده است. با جمع بندی نتایج، یک رابطه ساده و تأثیرگذار برای کاهش اثر برخورد دو سازه مجاور ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of pounding in seismic demand of seismic isolated structures

نویسندگان [English]

  • Ghodrati Amiri
  • Bararnia
  • Abedpour
  • Namiranian
چکیده [English]

In this paper, the results of study on seismic isolated buildings and effects of seismic gaps between such buildings and adjacent buildings during earthquake have been presented. The importance of this study can be explained as, the results can be use to evaluate the effects of seismic gap between structures which are subject to earthquake. Statistic information has been obtained by analyzing buildings with three, five and seven stories that were subjected to 20 earthquake records. Gaps among buildings changed based on characteristic of them with base isolation system it can give us a better point. Each of structures was analyzed under the selected records and it was investigated effect of impact between them during earthquake on seismic demands. In addition for studying effects of pounding on seismic demand in structures with base isolated system, 540 nonlinear time history analysis was performed. At the end we suggested a simple and effective equation that can reduce effects of pounding on adjacent buildings

کلیدواژه‌ها [English]

  • Base Isolator
  • Impact
  • Seismic Gap
  • Seismic Demands
  • nonlinear dynamic analysis