مدل سازی آماری فرایند تولید ذرات نانوکامپوزیت پایه آلومینیم تقویت شده با ذرات SiC به روش آلیاژسازی مکانیکی

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر فرایند آلیاژسازی مکانیکی جهت تولید پودر نانوکامپوزیت پایه آلومینیم تقویت شده توسط ذرات نانومتری SiC به روش‌های آماری مدل‌سازی شد‌ه‌ است. در ابتدا، از میان عوامل متعدد، عوامل موثرتر جهت تحلیل فرایند برگزیده شد‌ه‌اند. سپس آزمایش‌های عملی جهت تهیه پودر نانوکامپوزیت برنامه‌ریزی و انجام شد‌ه‌ است. با توجه به این که آلیاژسازی مکانیکی متأثر از پارامترهای متعدد و پیچیده‌ای است، مدل‌سازی کامل فیزیکی آن تقریباً در شرایط فعلی غیرممکن به نظر می‌رسد. از این‌رو در مطالعه حاضر از مدل‌سازی آماری جهت تحلیل این فرایند تصادفی استفاده شد‌ه ‌است. با انجام تحلیل‌های آماری بر روی نمودارهای توزیع اندازه ذرات، به روند تغییرات اندازه ذرات پس از آلیاژسازی مکانیکی پی برده می شود. در ادامه، با استفاده از روش رگرسیون از نوع درجه دو، آلیاژسازی مکانیکی با توجه به عوامل ورودی و خروجی انتخاب شده، مدل‌سازی شد‌. تحلیل‌های آماری جهت بررسی مناسب بودن این مدل انجام گرفت و مشخص شد که نسبت وزنی گلوله به پودر، توان دوم نسبت وزنی گلوله به پودر، اثر متقابل نسبت وزنی گلوله به پودر و حاصل ضرب سرعت آسیاب کاری در زمان آسیاب کاری بر روی اندازه متوسط ذرات، موثرتر می‌باشند. سایر متغیرهای ورودی در مدل رگرسیون به دست آمده، دارای اهمیت چندانی نمی‌باشند و از اثر آن‌ها در مدل نهایی به دست آمده صرف نظر شده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STATISTICAL MODELING OF SYNTHESIZING OF ALUMINUM BASED NANOCOMPSOITE PARTICLES REINFORCED BY SiC VIA MECHANICAL ALLOYING PROCESS

نویسندگان [English]

  • Dashtbayazi
  • Abbasi
چکیده [English]

In this study, mechanical alloying process for producing of aluminum-based nanocomposites reinforced by SiC nanometric particles was modeled by using statistical methods. First, more effective parameters have been selected for analyzing. Since, in order to obtain nanocomposit powder, practical experiments have been planned and carried out. Because, the mechanical alloying process is affected by many complex parameters, complete physical modeling of the process seems to be almost impossible in current condition. Therefore, in this study, statistical modeling was used to analyze the process. By performing statistical analysis of the obtained parameters from experiments, variation trend and mean particle size were perceived. Then, using the regression method, the desired mechanical alloying process was modeled by considering the selected input and output parameters. Statistical analysis was performed in order to make sure about the suitability of this model and it has become clear that the mean particle size is affected by ball to powder weight ratio, squared the ball to powder weight ratio, and the interaction of multiplication of milling speed by milling time. Other input variables in regression model were of little importance and the effect of these terms in the final regression model was neglected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanical alloying
  • Aluminum Based Nanocomposite
  • Particles Size
  • Regression Model