دوره و شماره: دوره 10، شماره 29، تیر 1391 
حل تحلیلی و شبیه سازی تعیین ضریب شدت تنش دینامیکی و میدان تنش در صفحه ترکدار تحت بارگذاری انفجاری

صفحه 71-80

10.22075/jme.2017.1617

محمد دامغانی نوری؛ محمد دامغانی نوری؛ حسین رحمانی؛ محمد جواد رضوانی؛ محمد جواد رضوانی