دوره و شماره: دوره 10، شماره 30، پاییز 1391 
1. مدل سازی آیروهیدروالاستیک توربین بادی با سکوی پایه کششی

صفحه 1-17

مهدی بقائی؛ حسین شاهوردی؛ محمود هاشمی‌نژاد


2. حذف اثر جرم شتاب سنج‌ها از توابع پاسخ فرکانسی با استفاده از الگوریتم تغییر جرم بهینه

صفحه 19-31

عباس طالشی انبوهی؛ پدرام زمانی؛ محمد رضا آشوری؛ محمد مهدی خطیبی