بررسی رفتار کاهنده چرخه هیسترزیس در تحلیل های غیرخطی (پوش اور) برای قاب های بتنی خمشی ویژه با دیوار برشی

نویسندگان

چکیده

در سالیان اخیر محققین گام‌های مؤثری در بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها برداشته‌اند و دیدگاه آنان در فراهم آوردن طرح ایمن از تأمین مقاومت، متوجه عملکرد سازه‌ها گردیده است. روش تحلیل استاتیکی غیر‌خطی یا بارافزون یکی از روش‌های نوینی است که علاوه بر سرعت بالا و سادگی محاسبات، مورد توجه قرار گرفته است. دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای و FEMA356 این روش را مورد توجه قرار داده‌اند. نتیجه این تحلیل تغییر‌مکان هدفی است که مبنای تعیین عملکرد سازه و بهسازی آن قرار می‌گیرد. تحلیل دینامیکی غیر‌خطی تنها روشی است که امروزه با بالاترین دقت اثرات محرک لرزه‌ای بر سازه‌ها را بررسی می‌کند. یکی از ضرایبی که در تعیین تغییر‌مکان هدف در این روش به کار می‌رود، ضریب کاهش سختی و مقاومت (C2) است؛ که برای اصلاح خطای در‌نظر نگرفتن اثرات کاهش سختی و کاهش مقاومت چرخه‌های هیسترزیسی است. در این مطالعه سه قاب بتن مسلح با دیوار برشی که مطابق با استاندارد 2800 ویرایش 3 طراحی شده‌اند، تحت تأثیر شتاب‌نگاشت‌های مختلفی که مطابق با دستورالعمل‌های FEMA273 و FEMA356 همپایه شده‌اند، قرار‌گرفته‌اند. با انجام تحلیل بارافزون و مقایسه نتایج آن با نتایج تحلیل دینامیکی، مقدار بدست آمده برای C2 با مقادیر پیشنهادی دستورالعمل بهسازی مقایسه شده است. که با افزایش زمان‌تناوب سازه، از میزان ضریب C2 کاسته می‌شود، به طوری که می‌توان در زمان‌تناوب‌های بالاتر آن را برابر یک در‌نظر گرفت و در محاسبات جابجایی هدف از آن صرف نظر نمود. بیشترین تأثیر کاهش مقاومت وکاهش سختی بر آسیب‌های وارد شده، در سازه‌های با زمان‌تناوب پایین‌تر مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INVESTIGATION OF DETERIORATION OF HYSTERETIC LOOPS IN NONLINEAR STATIC ANALYSIS (PUSHOVER) FOR SPECIAL MOMENT RESISTING FRAME WITH SHEAR WALLS

نویسندگان [English]

  • Ghodrati Amiri
  • Razavian Amrei
  • Sheikhi
چکیده [English]

Ever-increasing need of our country in studying rehabilitation of existing buildings and necessity of using applied analysis in these structures persuade us into searching in the area of effects which exist in analytical procedures. Recently, researchers have developed structures rehabilitation effectively. Their view in providing safe design of strength supply is considered to the structure`s performance. Nonlinear static procedure analysis or push over is one of the new procedures, which in spite of its high speed and simplicity of its calculation, is considered because of using FEMA356 and seismic rehabilitation code. The result of this analysis is targeted displacement which is considered as the basis for determining the structures performance and rehabilitation. If we can recognize this result exactly, it will increase the exactness of pushover analysis efficiency. Nonlinear Dynamic Analysis is the only procedures that study the effects of seismic motive on structures with the highest exactness, but it isn’t as applied as pushover procedure because of wasting a lot of time, high cost and difficulty. One of the coefficients applied to determining target displacement in this procedure is C2 which is used in order to reform the effects of reducing stiffness and strength of hysteresis loops that aren’t considered. In this research, It is tried to influence some reinforced concrete structures with shear walls, with different accelerations which are scaled according to FEMA356 and FEMA273 codes. These structures are designed according to the third edition of Standard 2800. At the end, the amount of C2 which is found is compared with the suggestive amount of rehabilitation code by analyzing push over and comparing its result with the result of Dynamic analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonlinear Static Procedure Analysis
  • Nonlinear Dynamic Procedure Analysis
  • C2 Coefficient
  • target displacement
  • Hysteresis Loops
  • Reinforced Concrete Structures
  • Shear walls