مدل سازی بستر سیال فرایند FCC بر مبنای تغییر اندازه ذرات کلاستر در طول رایزر

نویسندگان

چکیده

کراکینگ کاتالیستی بستر سیال یا FCC (Fluid Catalytic Cracking) از روش‌های مهم تبدیل برش‌های سنگین نفتی به برش‌های سبکی چون بنزین و LPG (Liquid Petroleum Gas) است. در این مطالعه، مدل‌سازی پایا و یک بعدی رایزر (بالابرنده) فرایند FCC، با در‌نظرگرفتن مدل سینتیکی 4 لامپ (Lump)، انجام شد. مدل با استفاده از موازنه جرم، مومنتوم و انرژی به کمک MATLAB برنامه‌نویسی گردید. مدل بر اساس این واقعیت که ذرات کاتالیست در طول رایزر به صورت کلاستر (Cluster) حرکت می‌کند، ایجاد شده است. در این مقاله، از فرض ثابت بودن قطر کلاستر در طول رایزر صرف نظر شده و مدل‌سازی با در‌نظرگرفتن تغییرات قطر کلاستر در طول رایزر انجام شده است. با استفاده از مدل حاصل، بازده محصولات، پروفایل دمای درون رایزر، سرعت فاز گاز و جامد، سرعت کاهش فعالیت کاتالیست و تغییر اندازه قطر کلاستر در طول رایزر بررسی شده است. صحت این مدل با 4 نمونه صنعتی گزارش شده در مقالات، معتبرسازی شده است. نتایج بدست آمده در انتهای رایزر با درصد خطای میانگین 12/3 درصد برای بازده بنزین، 35/5 درصد برای بازده کک و 81/1 درصد برای دمای رایزر، مطابقت خوبی با داده‌های صنعتی نشان داده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که درصد خطا نسبت به حالتی که قطر کلاستر در طول رایزر مقدار ثابتی فرض شده، کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MODELLING OF FCC PROCESS BASED ON CLUSTER SIZE VARIATION ALONG THE RISER

نویسندگان [English]

  • Yahyazadeh Saravi
  • Ghasemi
  • Hekmat Nazemi
چکیده [English]

Fluid catalytic cracking (FCC) is an important petroleum process to convert heavy petroleum cuts into light cuts such as gasoline and LPG. In this work, a steady state one dimensional model of FCC riser using a 4-lump kinetic model was presented. Equations for mass, momentum and energy balance were written and coded by MATLAB. The model was written based on the upward movement of catalyst particles in the riser in a cluster formation. The modeling was based on the assumption that the clusters diameters were not constant, but varies all along the riser. Using the model, product yields, temperature profile in the riser, gas and solid velocity, catalyst decay rate and change in cluster diameter along the riser were investigated. The accuracy of the model was validated by 4 industrial cases that reported in the literature. The obtained results at the end of riser showed to be in good agreement with industrial data by average percentage error of 3.12% for gasoline yield, 5.35% for coke yield and 1.81% for riser temperature. The results showed a decrease in percentage error when they were compared with the assumption of the constant cluster diameter along the riser.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modeling
  • FCC
  • Riser
  • Fluidized Bed
  • cluster