بهینه‏ سازی شکل سطح تماس برای سازه‏ ها تحت بارگذاری چندگانه به کمک روش تکاملی دوطرفه

نویسندگان

چکیده

مکانیک تماس یکی از شاخه های مهم و پر‌کاربرد در مکانیک جامدات می‌باشد. هدف این مقاله به کارگیری روش بهینه سازی تکاملی دو طرفه برای رسیدن به شکل بهینه سطوح تماس در سازه‌ها تحت بارگذاری چندگانه می‌باشد. در اینجا برای مدل‌سازی سطوح تماس، بین هر دو گره متناظر در حال تماس، یک المان فاصله در‌نظر گرفته شده طوری که با تغییر طول این المان‌های فاصله، شکل سطح تماس تعیین می‌شود. مدل‌سازی سطح تماس با المان‌های فاصله، موجب ساده‌تر شدن تحلیل مسئله به کمک روش اجزای محدود و کاهش حجم زیاد محاسبات غیر‌خطی مسئله می‌شود. در روش بهینه‌سازی تکاملی سازه ها برای به دست آوردن شکل بهینه سطح تماس، در طی یک فرآیند ساده با افزایش تدریجی طول المان‌های ناکارآمد، شکل سازه به یک حالت بهینه همگرا می‌شود اما در این مقاله با به کارگیری روش بهینه سازی تکاملی دو طرفه سازه ها امکان افزایش و کاهش طول المان‌های فاصله، به طور همزمان وجود دارد که این مورد، باعث افزایش سرعت همگرایی روش شده است. در اینجا معیار کارآیی هر المان، فاصله در طی فرآیند بهینه سازی با به کارگیری روش تنش بیشینه و روش میانگین وزنی ارزیابی می شود و در نهایت یک توزیع یکنواخت از تنش در طول سطح تماس حاصل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SHAPE OPTIMIZATION OF CONTACT PROBLEMS SUBJECT TO MULTIPLE LOAD CASES USING BI-DIRECTIONAL EVOLUTIONARY STRUCTURAL OPTIMIZATION

نویسندگان [English]

  • Ghoddosian
  • Sheikhi
  • Rostami
چکیده [English]

Contact problems are one of widely used and important branches in solid mechanics. This paper aims at extending the bi-directional evolutionary structural optimization (BESO) algorithm for optimal contact shape design in structures under the multiple load cases. In this study, the gap elements between the corresponding nodes on both surfaces are used not only to model contact states but also to modify the contact profile by changing the spacing to lengthen or shorten the gap between the corresponding nodes. Using gap elements, the analysis of contact problems by finite element method is simplified and the Enormous volume of non-linear calculations is reduced. Evolutionary structural optimization (ESO) method for obtaining the optimal shape of the contact surface, through a simple process with a gradual increase over the length of inefficient gap elements, the shape of the structure will converge to an optimal design. But in this paper by using the bi-directional evolutionary optimization method, there is the Possibility of increasing and decreasing of length gap elements simultaneously and so the speed of convergence has increased. In this paper, weighted average method and stress criterion are used for evaluation of the performance of gap element in optimization algorithm and finally a uniform distribution of stress along the contact surface is obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contact Problems
  • Bi-directional Evolutionary Structural Optimization
  • Shape Optimization
  • Multiple Load Cases
  • Weighted Average Method
  • Stress Criterion