رفتار جریان و عملکرد حرارتی نانوسیال با خواص متغیر در محفظه با دیواره های متحرک

نویسندگان

چکیده

تمرکز این مقاله، بر روی مسئله جریان سیال و انتقال حرارت جابجایی ترکیبی در نانو‌سیال با چسبندگی دینامیکی و ضریب هدایت حرارتی وابسته به دما، در یک محفظه کشیده با نسبت منظرهای متفاوت می باشد. معادلات پیوستگی، ممنتوم و انرژی به همراه شرایط مرزی، بوسیله روش حجم محدود با سیستم شبکه جابجاشده به صورت عددی با استفاده از یک کد کامپیوتری به زبان فرترن، حل شده است. در این مطالعه، تاثیر مربوط به تغییرات نسبت سرعت دیواره‌های متحرک، نسبت منظر و تاثیر وجود نانوذرات، بر مشخصه‌های هیدرودینامیکی و حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است. دو نوع سیال آب و نانو‌سیال آب/آلومینا با قطر نانوذرات 80 نانومتر، نسبت قطرها 006/0 و دمای 298 کلوین، به عنوان سیال عامل مورد استفاده قرار گرفته‌اند. نتایج حاصله نشان می دهد، در یک محدوده پارامتری ثابت، انتقال حرارت در محفظه کشیده با طولی دو برابر ارتفاع (نسبت منظر برابر 2) از سایر نسبت منظرها، بسیار بیشتر است. همچنین وجود نانوذرات باعث افزایش انتقال حرارت درون محفظه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FLOW BEHAVIOR AND THERMAL PERFORMANCE OF DOUBLE LID-DRIVEN CAVITY SUBJECTED TO NANOFLUID WITH VARIABLE PROPERTIES

نویسندگان [English]

  • Hemmat Esfe
  • Saedodin
  • Saedodin
چکیده [English]

This article reports a numerical study of fluid flow and heat transfer of mixed convection in a shallow cavity with different aspect ratios subjected to a nanofluid with Temperature-dependent dynamic viscosity and thermal conductivity. The side walls of shallow cavity are assumed adiabatic whereas top and bottom walls are kept at low(Tc) and high(Th) temperatures, respectively. Using a developed FORTRAN code, equations of continuity, momentum and energy are solved with associated with boundary condition by a finite volume method (FVM), numerically. The new models proposed by Xue and Jang are used to calculate the thermal conductivity and dynamic viscosity of nanofluid, respectively. The influence of changes in lids velocity ratios aspect ratio, Richardson number and existence of nanoparticles on hydrodynamic and thermal characteristics have been investigated. Water and water/Al2O3 nanofluid with particle diameter of 80 nanometers, diameter ratio of 0.006 and T=298(K) have been used as working fluids. Results show that in a constant parametric range, heat transfer in a shallow cavity with Length twice the height (A.R=2) is more than compared to other cases. Also the existence of nanoparticles increases the heat transfer inside the cavity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • shallow cavity
  • Aspect Ratio
  • Velocity Ration
  • Variable properties
  • Heat transfer