دوره و شماره: دوره 10، شماره 28، بهار 1391 
2. مدل سازی بازیاب های حرارتی دوار

صفحه 9-18

علی زینلی؛ حسین اقبالی؛ وحید رفیعی